Gemeente Sittard-Geleen

PERSBERICHT

College B en W geeft jaarverslag uit

Sittard-Geleen, 19-7-2004 - Voor het eerst presenteert het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen zijn Collegejaarverslag waarin het aan de inwoners in grote lijnen inzicht biedt in de resultaten van 2003. Daarnaast biedt het verslag een doorkijk naar 2004. Eerder dit jaar verscheen het Burgerjaarverslag 2003 van burgemeester Wim Dijkstra, waarin verslag wordt gedaan van zaken als dienstverlening en burgerparticipatie. In het Collegejaarverslag kan men vanuit andere invalshoeken lezen wat er in onze gemeenschap is gebeurd.

Het accent in het collegejaarverslag ligt op de inspanning die gerelateerd aan het Coalitieakkoord 2003-2006 'Samen verder werken' verricht is. Bij het aantreden van het huidige college in januari 2003 stond met name de groei van de bestuurskracht voor ogen. Dat was immers een belangrijk doel van de gemeentelijke samenvoeging. De basis voor die bestuurlijke slagkracht krijgt vorm door een collegiaal collegemodel, door een hechte samenwerking tussen college en management en door de professionalisering van een vraag- en klantgerichte organisatie.

De missie uit de Stadsvisie Sittard-Geleen 2012 is een belangrijke leidraad voor het college. In deze nota is vastgelegd dat Sittard-Geleen zich moet ontwikkelen tot een herkenbare en samenhangende stad waarin burgers, bedrijven en instellingen actief vorm en inhoud geven. Het college wil deze doelstelling waar maken door onder andere de stad een sociaal gezicht te geven, de stedelijke en regionale functies alsmede het landschap te versterken en de economische structuur om te vormen.

Krachten

Onder de koppen Aantrekkingskracht, Slagkracht en Veerkracht licht het college de resultaten uit 2003 in hoofdlijnen nader toe. Het college hecht aan een direct contact met de burger. Voorbeeld daarvan is de servicelijn wijk. Via de servicelijn informeert de gemeente enerzijds haar burgers over de gemeentelijke diensten maar anderzijds geven inwoners via diezelfde servicelijn veel informatie door over hun woonomgeving. De slagkracht wordt volgens het college zichtbaar in de ontwikkeling van de binnensteden en de samensmelting van de drie hoofdkernen tot één stedelijk gebied. 'Bouwkranen geven nu en in de komende jaren het beeld van onze stad in wording weer', zo schrijft het college. De veerkracht is vooral terug te vinden in de ontwikkeling in de industriële en logistieke functies van stad en regio. De aandacht gaat uit naar Bedrijvenstad Fortuna, het versterken van bedrijvigheid op het gebied van fijnchemie en van het midden- en kleinbedrijf. 'Om het milieu niet onevenredig hoog te belasten, is het van belang nieuwe technologie te stimuleren en het grondgebruik te intensiveren, aldus burgemeester en wethouders.

Het Collegejaarverslag is vanaf vrijdag 23 juli verkrijgbaar in de stadswinkel van de gemeentehuizen in de stadsdelen Sittard, Geleen en Born. Een digitale versie staat op de gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl.