Gemeente Sittard-Geleen

COLLEGEJAARVERSLAG '03 www.sittard-geleen.nl

Burgemeester 
Wim Dijkstra
(PvdA)               Slagkracht 
                 Programma stedelijke en regionale functies Sittard-Geleen
                  wil zich ontwikkelen tot het derde stedelijke centrum van
                  Zuid-Limburg. Dit betekent dat zowel de stedelijke functies
                  voor de regio als de stedelijke beleving voor de eigen 
                  inwoners versterkt worden. Dit vraagt een tegenwicht in 
                  de vorm van een kwalitatief goed ontwikkeld landschap,
                  waarbinnen de stad zich kan ontwikkelen.
"In 2003 heeft het college aan   Binnenstedelijke ontwikkeling    Limburg gestart. Naar ver-
                  De agenda van het college      wachting wordt fase 1 in 
elkaar moeten wennen.       werd vaak en intensief bepaald   2004 helemaal gerealiseerd.
Inmiddels staat er een stabiel   door de binnenstedelijke      Voor de uitvoering van fase 2
bestuur. In 2004 wil ik meer    ontwikkelingen. Veel thema-     zijn de benodigde subsidies
                  sessies zijn besteed aan de     aangevraagd. 
zichtbaar zijn voor de burger
                  uitwerking van dit onderdeel
en de buitenwereld."        van de Stadsvisie. Het ging     De ontwikkelingen met
                  om concrete projecten die de    betrekking tot de Grensmaas
                  identiteit en de kwaliteit van   hebben wij op de voet gevolgd.
Wethouder             het binnenstedelijke gebied     Zo reageerden wij op de Milieu
                  gaan versterken: samen met     Effect Rapportage (MER)
Theo Hanssen            diverse marktpartijen werden    waarin de plannen waren
(CDA)               de plannen uitgewerkt.       opgenomen voor de dekgrond
                  In 2004 worden definitieve     bergingen Nattenhoven en
                  besluiten voorgelegd aan      Trierveld.
                  de raad. In 2005 geven bouw-
                  kranen het beeld van onze      De omvorming van de 
                  `stad in wording' weer.       kinderboerderij Daniken 
                                    tot Streekboerderij Daniken 
                  In juli heeft de raad de kaders   is met de renovatie van het
                  vastgesteld waarbinnen het     complex in 2003 nagenoeg
                  college verder kon onder-      afgerond.
"Het afgelopen jaar heb ik     handelen met de betrokken
                  marktpartijen in het centrum    Onderwijs
mogen ervaren dat we met      van Geleen en binnen Zitterd    Het college wil de instellingen
behoud van ieders eigenheid    Revisited. In 2003 zijn de     hoger onderwijs weer meer
naar elkaar toegroeien.      winkelpanden van C&A/V&D      naar de binnenstad halen.
                  gekocht en plannen voor       Daarnaast is betere door-
De onderlinge samenwerking     de herontwikkeling zijn in     stroming en afstemming 
van de vele verenigingen      voorbereiding. De planvoor-     tussen VMBO, MBO, HBO 
vormen een belangrijke       bereiding voor de Rijksweg-     en bedrijfsleven hard nodig.
impuls voor de eenwording     boulevard-Westelijke Randweg    We hebben veel energie
                  vorderde in 2003 gestaag.      gestoken in de voorbereiding
van onze stad. Zo wil ik      En met het afronden van de     en uitwerking van de onder-
graag verder werken aan      grondtransactie met Orbis is    wijshuisvesting. Door interne
de toekomst!"           begin 2004 de voorbereiding     ontwikkelingen binnen de
                  van het nieuwe ziekenhuis      onderwijsinstellingen zelf, 
                  (zie illustratie pagina 3) afge-  zit er nog niet echt schot in 
                  rond, zodat in 2004 de schop    de zaak. De komende jaren
Wethouder             de grond in kan.          wordt ook de huisvesting van
Peter Geenen                              het basisonderwijs verder
(CDA)               Natuur en milieu          geoptimaliseerd.
                  In 2003 is de aanbesteding
                  van fase 1 van de Hof van
                    vervolg Aantrekkingskracht
"Het belangrijkste dat we      Subsidie- en                                                                Hulpverlening 2004-2006' met
het afgelopen jaar hebben      accommodatiebeleid                                                             de raad. De tweede fase (de
                  De harmonisatie van het                                                          versterking van de uitrukdienst)
bereikt, is de sluitende meer-
                  subsidie-en accommodatie-                                                         werd in het voorjaar van 2004
jarenbegroting 2004-2007.      beleid is een van de grootste                                                       besproken met de raad.
In 2004 gaan we werken aan     opgaven voor dit college.                                                         Daarmee is het beleidskader
een klantgerichte organisatie."   Door de samenvoeging van                                                          rondom de versterking van de
                  3 gemeenten is het nu zaak                                                         brandveiligheid afgerond.
                  om een voor alle instellingen                                                       Op het gebied van de externe
                  en verenigingen open en                                                          veiligheid werd het jaar 2003
Wethouder              transparante subsidiever-                                                         beheerst door de discussies
Hub Lemmens             ordening te maken. In 2003                                                         over de Veiligheidsrapportage
                  is via oriënterende gesprek-                                                        DSM en het ongeluk in de
(Groot Born)            ken een start gemaakt.                                                           melaminefabriek. Het college
                                                                                        gaf opdracht onderzoek te
                  Ruimtelijke ordening                                                            doen naar de alarmering en
                  Onze gemeente heeft een                                                          opschaling bij het incident
                  groot aantal plannen in                                                          met de melaminefabriek. 
                  voorbereiding en uitvoering.                                                        Dit leidde in 2004 tot nieuwe
                  Bij het aantreden van het                                                         afspraken over de alarmering 
                  college bleek er nog geen                                                         en de bevoegdheden. 
                  volledig overzicht te zijn van                                                       Het project Duurzaam Veilig
                  alle plannen die ooit in de    van zijn het `centrumplan     vast voor de verdere ontwik-   voorbereiding van een nieuwe    vordert gestaag. In 2003 is de
"We hebben in 2003 een basis    huidige gemeente en in de     Born', de herinrichting van    keling van Lindenheuvel.     welstandsnota gestart.       eerste fase nagenoeg afge-
gelegd voor de toekomst. In     voormalige gemeenten        de markten van Buchten,      Geleidelijk vorderde ook                       rond. De maatregelen riepen
                  waren ingediend. Dit over-     Holtum en Obbicht en de      de voorbereiding van de     Veiligheid en            reacties op bij inwoners. 
2004 ga ik een start maken     zicht is belangrijk om te     nieuwe toegangsweg naar      gemeentelijk archeologische   Verkeersveiligheid         Wij verwachten dat het effect
met een betere huisvesting     kunnen prioriteren. Het was    de begraafplaats te Holtum.    monumentenzorg en met de     Eind 2003 besprak het college    van de maatregelen snel
van de 40 basisscholen in de    van belang om knopen door     In 2003 stelde het college ook   vaststelling van een plan van  de eerste fase van het `Beleids-  merkbaar is in de verkeers-
gemeente."             te hakken. Voorbeelden hier-    een stedenbouwkundige visie    aanpak is in 2003 ook de     plan Brandveiligheid en       veiligheid in de woongebieden.
pagina 2

 COLLEGEJAARVERSLAG '03                                                                 www.sittard-geleen.nl

Veerkracht                                                                                Wethouder 
                                                                                     Walter Lennertz
                                                                                     (SBG)
Programma economische       beperkt geleid tot nieuwe
transformatie Onze stad is   vestigingen. Via versterking
een belangrijke motor in     van het projectmanagement
de regionale en provinciale    willen we deze resultaten 
economie. Daartoe wordt      verbeteren. In de retail struc-
de industriële en logistieke   tuurvisie die in november aan
functie sterker verankerd.    de raad is voorgelegd kwam
De rol van het midden- en     ook de afbouw van het Fortuna-
kleinbedrijf wordt versterkt.   stadion aan bod. Het vervolg                                                       "De toekenning van de prijs
Om het milieu niet oneven-    van het debat in maart 2004                                                        van de sportiefste ploeg aan
redig hoog te belasten,      leverde een concreet beleids-                                                       Sittard-Geleen tijdens de
is het van belang nieuwe     kader voor de ontwikkeling
technologie te stimuleren     van de retail functies, maar                                                       Jeugdolympiade in Glenrothes
en het grondgebruik te      nog niet voor de afbouw van                                                        was voor mij het hoogtepunt
intensiveren.           het Fortunastadion.                                                            van 2003. In 2004 gaan we
                                                                                      werken aan een gezellig
Om de transformatie van de    Co-financiering
economische structuur te     bedrijventerreinen                                                            Geleen, beginnend bij de
bereiken, wil het college     De revitalisering van het                                                         Salmstraat."
intensiever samenwerken      bedrijventerrein Borrekuil 
met bedrijven. Doel daarbij    en de verplaatsing van het
is ondernemingen te onder-    transportbedrijf Langen zijn
steunen in hun verdere      van groot belang voor onze                                                       Wethouder 
ontwikkeling, met name in     gemeente. Datzelfde geldt                                                        Koos Martens
technologisch en innovatief    voor de uitbreiding van de                 Artist Impression van het nieuwe ziekenhuis
opzicht. Gelet op het kerende   Barge Terminal. Het college                                                       (VVD)
economisch tij, is er is veel   is sinds eind 2003 met Vixia in
aandacht voor acquisitie en    gesprek over de concentratie    wikkelen. Doel daarvan is de   en de vorming van een ont-    gemeente in de vestiging van
vestiging van nieuwe bedrijven  van alle Vixia vestigingen     activiteiten in de fijnchemie   wikkelingsfonds voor nieuwe   SABIC heeft tot veel discussie
in onze stad. Sterker dan     op de voormalige HATEMA      (voornamelijk Life Sciences)   activiteiten op dat terrein.   geleid. Wij zijn ervan overtuigd
voorheen spelen werkgelegen-   locatie op Bedrijventerrein    te versterken. Bovendien wil-                   dat deze investering wordt
heidsprogramma's hierin een    Sittard-Noord.           len wij dat er meer gebruik    SABIC              terugverdiend in de vorm van 
prominente rol.                           wordt gemaakt van de       Met de komst van het       duurzame werkgelegenheid. 
                 Actieprogramma chemie       beschikbare kennis en dat     Europese hoofdkantoor van    Wij gaan ervan uit dat de
Fortuna              In 2003 zijn de eerste con-    de kennisinfrastructuur uit-   SABIC naar Sittard-Geleen    bouw van het nieuwe SABIC
Bedrijvenstad Fortuna en     tacten gelegd om met de      gebreid wordt. Dit initiatief   weten we ons verzekerd      hoofdkantoor een aanzuigend     "In 2003 lag de nadruk op 
de afbouw van het Fortuna-    provincie en partners in      heeft geleid tot voorstellen   van een wereldspeler in de    effect heeft op de vestiging    de ontwikkelingen in de 
stadion kregen in 2003 ruime   het bedrijfsleven een actie-    voor de inrichting van een    petrochemische industrie.    van andere bedrijven op
aandacht. Het heeft maar     programma chemie te ont-      Chemiecampus op Chemelot     De financiële bijdrage van de  Bedrijvenstad Fortuna.       petrochemische industrie, 
                                                                                      de logistiek en het midden- 
                                                                                      en kleinbedrijf. In 2003 werd
                                                                                      Sittard-Geleen Zakenstad van
                                                                                      Nederland. In 2004 liggen 
                                                                                      mijn prioriteiten op het vlak
                                                                                      van de transformatie van de
                                                                                      economische structuur; de
                                                                                      professionalisering van vast-
                                                                                      goedbedrijf en parkeerbedrijf; 
                                                                                      de realisatie van de Rijksweg-
                                                                                      boulevard én het evenemen-
                                                                                      tenbeleid."
                                                                                     Wethouder 
                                                                                     Frans Wagemans
                                                                                     (SNS)
                                                                                      "Ik ben blij met het Unitas-
                                                                                      Scoop sportcomplex, een
                                                                                      prachtige multifunctionele
                                                                                      accommodatie, en de mooie
                                                                                      sportaccommodatie van
                                                                                      voetbalvereniging Geleen Zuid.
Evaluatie van die effecten is   Daarnaast is besloten extra    Heerlen. Met Partners in     gramma Cultuurbereik voor    een hoogtepunt. Aan de 12
                                                                                      In 2004 zijn we in gesprek over
in 2005 gepland. Ook tijdens   middelen in te zetten voor     Welzijn (PIW) en Kredietbank   de Westelijke Mijnstreek.    takken van sport namen 156
de wijkschouwen in 2004      bijstandsgerechtigden zonder    Limburg sloot de gemeente                     sporters uit onze gemeente     harmonisatie van accommo-
wordt het project geëvalueerd.  arbeidsmarktperspectief.      een convenant integrale      Op sportief terrein was onze   deel. Zij wonnen 53 van de     datie- en subsidiebeleid. 
                 Het beleid inzake bijzondere    schuldhulpverlening.       deelname aan de Jeugd-      109 medailles.           Het sociaal gezicht van deze
Werk               bijstand wordt in 2004 in grote                   olympiade in Glenrothes 
Het jaar 2003 bracht ingrijpen-  lijnen voortgezet.         Cultuur en sport                                            gemeente is en blijft één van
de wijzigingen in bijstand-                     In nauwe samenspraak                                          de aandachtspunten."
verlening en gesubsidieerde    De opzet van de schuld-      met de gemeenten Beek,
arbeid. Uiteindelijk is een    hulpverlening is gewijzigd.    Schinnen en Stein is in 2003
manier gevonden om gesub-     Daarom is de gemeente       gestart met een regionale
sidieerde arbeidsplaatsen     toegetreden tot een samen-     regiegroep/adviescommissie.
te behouden. Er vallen dus    werkingsverband met de       Deze ontwikkelt jaarlijks 
geen gedwongen ontslagen.     gemeenten Maastricht en      een Regionaal Actiepro-
                                                                                                  pagina 3

---- --