Gemeente Sittard-Geleen

COLLEGEJAARVERSLAG '03 www.sittard-geleen.nl
Wethouder 
Fred den Rooijen
(SNS)
"We hebben in 2003 gewerkt
aan een collegiaal college en
dat is gelukt. Prettig wonen
vereist een groene, schone 
en veilige stad. Een uitdaging
waarbij we onze burgers 
zo goed mogelijk van dienst 
willen zijn."
Wethouder 
Piet Veugen              vervolg De krachten gebundeld
(Ouderenpartij)
                  Elke wethouder kreeg binnen    moesten we allemaal aan      dat grotendeels al door het       voor bijzondere bijstand,         en bereikbaarheid gesproken! 
                  zijn portefeuille een coördine-  elkaar wennen.          vorige college was uitgezet,       onderwijshuisvesting, land-        Begin 2003 gaven wij een
                  rende verantwoordelijkheid                      te realiseren. Dat beleid        schapspark De Graven en          bestuursopdracht om de 
                  voor een of meer projecten.    Om de naweeën van de fusie    verdeelde de begroting over       versterking van de uitruk-         voorbereidingen te treffen
                  Voorbeelden daarvan zijn      definitief weg te werken, gaf   de volgende vier gescheiden       dienst van de Brandweer.          voor de nieuwe gemeentelijke
                  Zitterd Revisited, de harmo-    het college opdracht diverse   begrotingsonderdelen, com-                             huisvesting. Er volgden oriën-
                  nisatie van het accommoda-     verbetertrajecten door te     partimenten genaamd, met         Bezuinigen                 taties op mogelijke concepten
                  tie-en subsidiebeleid, de     voeren. De systemen van de    ieder hun eigen budgettaire       Geen geringe opgave vormde         en diverse locaties zijn uit-
                  Rijkswegboulevard, het nieuwe   gemeentelijke belastingen     kaders en spelregels:          de ombuigingsopdracht.           voerig onderzocht. 
                  ziekenhuis, Hogeschool Zuyd,    werden in 2003 volledig                          Met ingang van de product-         Eind 2003 waren de onder-
"In 2003 zijn we erin geslaagd
                  Stadshart Geleen en de nieu-    geharmoniseerd. Ook de      Compartiment 1:             begroting 2004 moesten           zoeken afgerond, zodat begin
het sociale gezicht van      we gemeentelijke huisvesting.   achterstand werd wegge-        de reguliere exploitatie       we oplopend tot 2007 10,5         2004 het college de oriëntatie
Sittard-Geleen te behouden.                      werkt. Bij de Sociale Zaken    Compartiment 2:             miljoen euro bezuinigen en         en missiefase kon afronden. 
Als enige gemeente in heel     Besturen doe je echter niet    is een nieuw management        beheers- en             ombuigen. Het college moest 
                  alleen. Daarvoor is de hulp    informatiesysteem ingevoerd.     vervangingsmaatregelen        met voorstellen komen voor         Op de kaart
Nederland gaan we in 2004     van ons ambtelijk apparaat     Daarmee is de basis gelegd    Compartiment 3:             ombuigingen tot in totaal 13        Samenwerken doe je niet
een proefproject starten op    onontbeerlijk. In 2003 is veel   voor een effectievere bestu-     nieuw beleid             miljoen euro. Op die manier        alleen. Het is daarom van 
het gebied van Wonen, Welzijn   tijd besteed aan impuls 2005,   ring en beheersing van de     Compartiment 4:             zou de raad nog ruimte           het grootste belang dat 
en Zorg."             waarbij steeds duidelijker     werkprocessen. Het cliënten-     efficiencyfonds           hebben voor het maken van         contact wordt gezocht met 
                  werd dat ons kapitaal zit bij   archief van Sociale Zaken is                        keuzes. Na intensieve samen-        je buurgemeenten. Het vol-
                  onze mensen. Daar moet       verbeterd, hierdoor kunnen    In juli 2003 heeft het college      werking met het ambtelijk         tallige college is bij alle buur-
                  in geïnvesteerd worden.      cliënten vanuit een geauto-    voor het eerst de beleids-        apparaat konden we de raad         gemeenten op bezoek geweest.
Marcel Meijs            Behalve het werken aan       matiseerd systeem worden     programma's binnen com-         in december een voorstel          Maar ook de contacten met
Secretaris             verdere professionalisering is   begeleid.             partiment 3 aan de raad         doen: een pakket uitvoerbare        Heerlen en Maastricht worden
                  het ook van belang om begrip                     voorgelegd. Al snel bleek        ombuigingsvoorstellen voor         geïntensiveerd en hebben
College van B&W /         te tonen voor de vaak moei-    Grondbeleid heeft een enorme   het noodzakelijk ingrijpende       13 miljoen euro. Uiteindelijk       geresulteerd in de oprichting
algemeen directeur         lijke omstandigheden waar-     impact op gemeentelijke      keuzes te maken. Toen we         heeft de raad voor 12 miljoen       van een stedelijk netwerk
                  onder moest worden gewerkt.    projecten. September 2003     in december een sluitende        euro ombuigingen vastge-          Zuid-Limburg.
                  Tijdens de verbouwing gaat     stelde het college de kader-   begroting 2004 aan de raad        steld. Het restant is gebruikt       Met de provincie zijn heldere
                  de verkoop gewoon door.      nota grondbeleid vast.      voorlegden, hebben we          om in het beleidsprogramma         afspraken gemaakt en door
                  Dit gold in 2003 en geldt ook   Het traject werd begin 2004    meteen aangegeven hoe          nog wat ruimte te creëren.         de opgerichte lobbyclub wordt
                  nu nog. De klant, de burger,    afgerond met een gedetail-    de financiële ruimte voor                              hard aan de weg getimmerd
                  mag geen last hebben van de    leerde analyse van het      compartiment 3 kon worden        Een nieuw gemeentehuis           richting Den Haag. We zijn er
                  kanteling die onze organisatie   bestaande grondbedrijf.      vergroot. Het debat dat volgde      22 Locaties verspreid           nog lang niet, maar Sittard-
                  doormaakt. "Samen verder                       was spannend! De raad          over drie stadsdelen. Over         Geleen staat wel al duidelijk
                  werken" geldt zeer zeker      Financiële aspecten        besloot de suggesties van        efficiency, samenwerking          op de kaart.
"De samenwerking tussen het    voor onze ambtenaren, de      Financiën speelden het      het college te volgen: de
                  raad en het college. Door     afgelopen jaar een grote rol.   begroting van compartiment 
college en de ambtelijke orga-   de intrede van het dualisme,    Het college heeft zich inge-   3 voor de periode 2004-2007
nisatie, ieder vanuit een eigen  samenvallend met het aan-     spannen om de hoofdlijnen     werd weer sluitend gemaakt.
verantwoordelijkheid, heeft in   treden van een nieuw college,   van het Middelenbeleid, zoals   Daardoor ontstond er ruimte
2003 een stevig fundament
gekregen. Bestuur en organi-
satie gaan samen voor de                                                Colofon Dit jaarverslag wordt uitgegeven in een oplage van 2.000 Fotografie Fotostudio G2 en Clea Betlem
opgaven van onze gemeente."                                                          Gemeente Sittard-Geleen Postbus 18 - 6130 AA Sittard Telefoon 046 - 477 77 77
pagina 4


---- --