Gemeente Sittard-Geleen

COLLEGEJAARVERSLAG '03 www.sittard-geleen.nl

Veerkracht                                                                                Wethouder 
                                                                                     Walter Lennertz
                                                                                     (SBG)
Programma economische       beperkt geleid tot nieuwe
transformatie Onze stad is   vestigingen. Via versterking
een belangrijke motor in     van het projectmanagement
de regionale en provinciale    willen we deze resultaten 
economie. Daartoe wordt      verbeteren. In de retail struc-
de industriële en logistieke   tuurvisie die in november aan
functie sterker verankerd.    de raad is voorgelegd kwam
De rol van het midden- en     ook de afbouw van het Fortuna-
kleinbedrijf wordt versterkt.   stadion aan bod. Het vervolg                                                       "De toekenning van de prijs
Om het milieu niet oneven-    van het debat in maart 2004                                                        van de sportiefste ploeg aan
redig hoog te belasten,      leverde een concreet beleids-                                                       Sittard-Geleen tijdens de
is het van belang nieuwe     kader voor de ontwikkeling
technologie te stimuleren     van de retail functies, maar                                                       Jeugdolympiade in Glenrothes
en het grondgebruik te      nog niet voor de afbouw van                                                        was voor mij het hoogtepunt
intensiveren.           het Fortunastadion.                                                            van 2003. In 2004 gaan we
                                                                                      werken aan een gezellig
Om de transformatie van de    Co-financiering
economische structuur te     bedrijventerreinen                                                            Geleen, beginnend bij de
bereiken, wil het college     De revitalisering van het                                                         Salmstraat."
intensiever samenwerken      bedrijventerrein Borrekuil 
met bedrijven. Doel daarbij    en de verplaatsing van het
is ondernemingen te onder-    transportbedrijf Langen zijn
steunen in hun verdere      van groot belang voor onze                                                       Wethouder 
ontwikkeling, met name in     gemeente. Datzelfde geldt                                                        Koos Martens
technologisch en innovatief    voor de uitbreiding van de                 Artist Impression van het nieuwe ziekenhuis
opzicht. Gelet op het kerende   Barge Terminal. Het college                                                       (VVD)
economisch tij, is er is veel   is sinds eind 2003 met Vixia in
aandacht voor acquisitie en    gesprek over de concentratie    wikkelen. Doel daarvan is de   en de vorming van een ont-    gemeente in de vestiging van
vestiging van nieuwe bedrijven  van alle Vixia vestigingen     activiteiten in de fijnchemie   wikkelingsfonds voor nieuwe   SABIC heeft tot veel discussie
in onze stad. Sterker dan     op de voormalige HATEMA      (voornamelijk Life Sciences)   activiteiten op dat terrein.   geleid. Wij zijn ervan overtuigd
voorheen spelen werkgelegen-   locatie op Bedrijventerrein    te versterken. Bovendien wil-                   dat deze investering wordt
heidsprogramma's hierin een    Sittard-Noord.           len wij dat er meer gebruik    SABIC              terugverdiend in de vorm van 
prominente rol.                           wordt gemaakt van de       Met de komst van het       duurzame werkgelegenheid. 
                 Actieprogramma chemie       beschikbare kennis en dat     Europese hoofdkantoor van    Wij gaan ervan uit dat de
Fortuna              In 2003 zijn de eerste con-    de kennisinfrastructuur uit-   SABIC naar Sittard-Geleen    bouw van het nieuwe SABIC
Bedrijvenstad Fortuna en     tacten gelegd om met de      gebreid wordt. Dit initiatief   weten we ons verzekerd      hoofdkantoor een aanzuigend     "In 2003 lag de nadruk op 
de afbouw van het Fortuna-    provincie en partners in      heeft geleid tot voorstellen   van een wereldspeler in de    effect heeft op de vestiging    de ontwikkelingen in de 
stadion kregen in 2003 ruime   het bedrijfsleven een actie-    voor de inrichting van een    petrochemische industrie.    van andere bedrijven op
aandacht. Het heeft maar     programma chemie te ont-      Chemiecampus op Chemelot     De financiële bijdrage van de  Bedrijvenstad Fortuna.       petrochemische industrie, 
                                                                                      de logistiek en het midden- 
                                                                                      en kleinbedrijf. In 2003 werd
                                                                                      Sittard-Geleen Zakenstad van
                                                                                      Nederland. In 2004 liggen 
                                                                                      mijn prioriteiten op het vlak
                                                                                      van de transformatie van de
                                                                                      economische structuur; de
                                                                                      professionalisering van vast-
                                                                                      goedbedrijf en parkeerbedrijf; 
                                                                                      de realisatie van de Rijksweg-
                                                                                      boulevard én het evenemen-
                                                                                      tenbeleid."
                                                                                     Wethouder 
                                                                                     Frans Wagemans
                                                                                     (SNS)
                                                                                      "Ik ben blij met het Unitas-
                                                                                      Scoop sportcomplex, een
                                                                                      prachtige multifunctionele
                                                                                      accommodatie, en de mooie
                                                                                      sportaccommodatie van
                                                                                      voetbalvereniging Geleen Zuid.
Evaluatie van die effecten is   Daarnaast is besloten extra    Heerlen. Met Partners in     gramma Cultuurbereik voor    een hoogtepunt. Aan de 12
                                                                                      In 2004 zijn we in gesprek over
in 2005 gepland. Ook tijdens   middelen in te zetten voor     Welzijn (PIW) en Kredietbank   de Westelijke Mijnstreek.    takken van sport namen 156
de wijkschouwen in 2004      bijstandsgerechtigden zonder    Limburg sloot de gemeente                     sporters uit onze gemeente     harmonisatie van accommo-
wordt het project geëvalueerd.  arbeidsmarktperspectief.      een convenant integrale      Op sportief terrein was onze   deel. Zij wonnen 53 van de     datie- en subsidiebeleid. 
                 Het beleid inzake bijzondere    schuldhulpverlening.       deelname aan de Jeugd-      109 medailles.           Het sociaal gezicht van deze
Werk               bijstand wordt in 2004 in grote                   olympiade in Glenrothes 
Het jaar 2003 bracht ingrijpen-  lijnen voortgezet.         Cultuur en sport                                            gemeente is en blijft één van
de wijzigingen in bijstand-                     In nauwe samenspraak                                          de aandachtspunten."
verlening en gesubsidieerde    De opzet van de schuld-      met de gemeenten Beek,
arbeid. Uiteindelijk is een    hulpverlening is gewijzigd.    Schinnen en Stein is in 2003
manier gevonden om gesub-     Daarom is de gemeente       gestart met een regionale
sidieerde arbeidsplaatsen     toegetreden tot een samen-     regiegroep/adviescommissie.
te behouden. Er vallen dus    werkingsverband met de       Deze ontwikkelt jaarlijks 
geen gedwongen ontslagen.     gemeenten Maastricht en      een Regionaal Actiepro-
                                                                                                  pagina 3


---- --