Gemeente Veenendaal


PERSBERICHT 60: HANDHAVING BOUW- EN WONINGTOEZICHT (23-07-2004)

Handhavingsprogramma voor overtreden van bouwvergunning

Op overtredingen die voor 1999 zijn begaan, wordt niet meer gehandhaafd. Het college gebruikt 1999 als nulmeting, omdat het gemeentelijke bureau Bouw- en woningtoezicht sinds 2001 heel actief de afgegeven bouwvergunningen handhaaft die sinds 1999 zijn afgegeven. Verder kiezen burgemeester en wethouders voor het 1999 als beginpunt, omdat luchtfoto's vanaf die tijd van zulke kwaliteit zijn, dat ze goed gebruikt kunnen worden.
Het handhavingsprogramma dat het college nu heeft vastgesteld, is eigenlijk het formaliseren van de manier waarop al drie jaar wordt gewerkt.

Prioriteitenladder
De 'prioriteitenladder' moet ervoor zorgen dat de gemeentelijke bouwinspecteurs gelijkwaardige overtredingen van de bouwvergunning ook op dezelfde objectieve manier beoordelen.
Inwoners die zich schuldig hebben gemaakt aan kleinigheden die in strijd zijn met de afgegeven bouwvergunning, krijgen van de gemeente een 'constateringsbrief'. Daarin worden de overtreders op hun verantwoordelijkheid gewezen, maar de gemeente onderneemt er verder geen actie op.

Kadernota
In de vergadering van 13 mei 2004 heeft de gemeenteraad de kadernota Handhaving vastgesteld. In de kadernota staan de uitgangspunten voor handhaving op verschillende beleidsterreinen. Hiermee wil de gemeente komen tot een vaste gedragslijn, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag en willekeur wordt voorkomen.
Veenendaal heeft - nu de gemeente een begin heeft gemaakt met handhaven volgens vastgestelde uitgangspunten - prioriteit gegeven aan handhaving van veiligheid van gebouwen en inrichtingen. Daarom worden er - na dit beleid voor Bouw- en woningtoezicht - handhavingsprogramma's gemaakt voor de beleidsterreinen brandweer en milieu.

Het handhavingsprogramma voor Bouw- en woningtoezicht wordt van 22 juli tot 19 augustus ter inzage gelegd in het gemeentehuis en wordt over twee jaar geëvalueerd.

handhavingsprogramma,