Gemeente Rotterdam

Nr.99
23 juli 2004

Vergelijken bestanden loont

Het vergelijken van bestanden van verschillende gemeentelijke diensten begint resultaat op te leveren. De bestandsvergelijkingen vinden plaats in het kader van het realiseren van een basisregistratie personen (de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen heeft Rotterdam besloten zes basisregistraties in te richten. De basisregistratie personen, met daarin persoons- en adresgegevens, is daarvan de eerste. Het doel van de basisregistratie is breed gebruik te maken van de daarin opgeslagen gegevens, binnen de kaders van de privacywetgeving. Hierbij wordt er naar gestreefd dat Rotterdammers maar één keer hun gegevens hoeven door te geven aan de gemeente. Om er voor te zorgen dat de basisregistraties betrouwbare informatie bevatten is begonnen met het vergelijken van bestanden van Sociale Zaken Werkgelegenheid, Gemeentebelastingen en Burgerzaken.

De bestandsvergelijking heeft uitgewezen, dat enkele duizenden gegevens niet met elkaar in overeenstemming zijn en dat er in een groot aantal gevallen vermoedens zijn van fraude. Zo blijken in zevenhonderd gevallen de adressen niet overeen te stemmen tussen Burgerzaken en SoZaWe. Ook blijkt dat mensen vaak verkeerde gegevens hebben verstrekt over hun woonsituatie of over hun burgerlijke staat. SoZaWe gaat fors inzetten om er voor te zorgen dat de gegevens met elkaar in overeenstemming zijn. Eén van de acties is dat nu voor 150 klanten wordt onderzocht of hun uitkering met onmiddellijke ingang kan worden stopgezet.

SoZaWe controleert nu ook gegevens bij Burgerzaken bij lopende uitkeringen en niet meer alleen als iemand een uitkering aanvraagt. Daarnaast worden huisbezoeken afgelegd. Deze strengere aanpak beperkt fraude en reduceert het aantal uitkeringen. Niet alle Rotterdammers accepteren dit. De afgelopen periode is een aantal medewerkers van SoZaWe bedreigd. Van elke bedreiging wordt aangifte gedaan bij de politie.

Ook door Gemeentebelastingen wordt strenger gecontroleerd. De leegstand van woningen bedraagt zo'n 17.000 stuks. Voor een deel wordt die leegstand veroorzaakt, doordat niet iedereen die in Rotterdam komt wonen, zich ook inschrijft bij Burgerzaken. Deze mensen kregen daardoor geen belastingaanslag. Doordat er intensiever wordt samengewerkt met Burgerzaken en door een recente koppeling tussen de bestanden van Gemeentebelastingen en de bestanden van diverse externe bronnen, is dit aantal aanzienlijk teruggebracht. Gemeentebelastingen kan naast de gegevens die bijvoorbeeld van de (Rijks)Belastingdienst en het Kadaster komen, op grond van het 'Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing', ook informatie opvragen bij onder andere nutsbedrijven, woningcorporaties en andere verhuurders.

Onbestelbaar
Daarnaast is er een aantal Rotterdammers dat de aanslag van Gemeentebelastingen niet wil ontvangen. Zij sturen hun aanslag onbestelbaar retour. Gemeentebelastingen meldt dit nu direct aan Burgerzaken. Burgerzaken onderzoekt bij twijfel de gegevens van deze Rotterdammers. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat deze mensen worden uitgesloten van gemeentelijke en landelijke voorzieningen, bijvoorbeeld uitkering, studiefinanciering, kinderbijslag of huursubsidie. Geven ze vervolgens aan toch op een adres in Rotterdam te wonen, dan wordt na controle het onderzoek afgerond. De Rotterdammer dient dan natuurlijk wel de aanslag te betalen.

Bij Burgerzaken zelf wordt, naast het strengere inschrijvingsbeleid, sinds kort ook gecontroleerd op overbewoning. Alle woningen waarin meer dan vier mensen wonen die geen familierelatie hebben, krijgen bezoek van het controleteam. Het gaat hierbij om panden waarvoor door dS+V geen vergunning is gegeven voor het herbergen van meer mensen. Zo hoopt de gemeente illegale logementen aan te pakken. De gemeente heeft de afgelopen maanden 31 illegale logementen gesloten.

De proef 'bestandenaanpak GBA', waarbij een strenger inschrijfbeleid in de gemeentelijke basisadministratie wordt gehandhaafd, was zo succesvol dat deze inmiddels is uitgebreid naar een groter deel van de stad. Om te beginnen daalde het aantal verhuisbewegingen in de proefgebieden met zo'n zestig procent. Van de 400 verhuisbewegingen in de aangewezen gebieden, zijn er 80 geweigerd, omdat niet alles op orde was.

De gemeente probeert Rotterdammers die zich wel aan de regels houden, tegemoet te komen. Zo kunnen in de toekomst verhuismutaties niet alleen aan de loketten van Burgerzaken worden doorgegeven, maar ook bij de woningcorporaties. Als bewoners een huurcontract aangaan of beëindigen, dan wordt Burgerzaken daarvan op de hoogte gesteld. Dat betekent dat die burger niet nog eens apart naar het loket van Burgerzaken hoeft te gaan.

Verantwoordelijk wethouder Marco Pastors (Fysieke Infrastructuur) raadt alle Rotterdammers aan hun registratie bij de gemeente op orde te brengen. "Ik verwacht dat er op deze manier geld vrijkomt voor Rotterdammers die het écht nodig hebben," aldus Pastors.

noot voor de redactie/