Gemeente Utrecht


2004 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
71 Vragen van mevr. N.R. Schipper
(ingekomen 23 juli 2004)

In het Utrechts Nieuwsblad van 13 juli 2004 is een artikel geplaatst over de uitkomsten van de MilieuGedragsMonitor. Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en Duurzaam Huis naar milieurelevant gedrag onder nieuw bewoners in Leidsche Rijn. Uit het artikel en de samenvatting van het onderzoek komt over milieugedrag het volgende naar voren.

Opvallend is dat 85 procent van de nieuwbouwwijkbewoners beschikt over een energiezuinige koelkast (71 procent in 2001).
En dat bijna de helft van de bewoners groene stroom gebruikt (48 procent, tegen 13 procent in 2001).
Meer nieuwe bewoners (54 procent) hebben een verantwoorde erfafscheiding aangeschaft (27 procent in 2001).
Ook is er een toename van het aantal respondenten dat verantwoorde vloerbedekking aanschaft (42 procent in 2003 ten opzichte van 24 procent in 2001).
Het milieugedrag t.a.v. het wassen van de auto verdient echt geen schoonheidsprijs,
35 procent wast zijn auto op straat, terwijl dit verboden is. Leidsche Rijners moeten hun wagen reinigen in een autowasplaats.
Het gedrag van hondenbezitters is erg milieuonvriendelijk: geen enkele bewoner laat zijn of haar huisdier op de goede manier uit. Poepen en piesen doen de beesten niet op een hondentoilet, maar onder meer in de wadi's.
Zeventig procent van de ondervraagden weet niet waarom er geen vuil in het wijkwater-systeem mag komen: in 2001 was dat nog 55 procent. Nog geen kwart (22 procent) kan het milieuvoordeel van dit watersysteem noemen. In 2001 lag dat percentage iets hoger (25 procent).

Deze signalen verontrusten GroenLinks en brengt ons tot de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt het College de uitslag van het onderzoek?
2. Op welke wijze worden bewoners van Leidsche Rijn momenteel geïnformeerd over het watersysteem?
3. Meent het College in het licht van de uitkomsten van het onderzoek dat dit voldoende is?
4. Zo niet, op welke wijze is het College van plan bewoners van Leidsche Rijn beter bewust te maken van het duurzame karakter van de wijk in het bijzonder van het watersysteem?
5. Bent u bereid voor mate van bewust omgaan met het watersysteem in het stadsdeel een harde doelstelling af te spreken, welke de komende jaren via soortgelijke onderzoeken gemeten kan worden? En zo ja, kunt u de gemeenteraad hierover informeren?


Antwoorden van Burgemeester en wethouders
(verzonden 24 augustus 2004)

1. Het College beoordeelt de uitslag van het onderzoek als positief. Er wordt immers geconcludeerd dat ten aanzien van de mate waarin de bewoners van Leidsche Rijn milieuvriendelijk gedrag vertonen over het algemeen hoger is gescoord in 2003 dan in 2001.

Wat verder opvalt is dat het onderzoek niet heeft kunnen achterhalen of en zoja welke invloed milieukennis heeft op milieurelevant gedrag.


2. Voor het watersysteem is momenteel een aantal zaken beschikbaar zoals een fietsroute met uitleg over de diverse voorzieningen. Daarnaast wordt voor nieuwkomers de gratis cursus "Leidsche Rijn voor beginners" aangeboden, die door veel bewoners wordt gevolgd. In deze cursus wordt uitvoerig stilgestaan bij het watersysteem Leidsche Rijn. Voor scholieren is een praktijkpakket (in rugzakje) samengesteld om buiten diverse metingen te doen; dit wordt door veel scholen in Leidsche Rijn gebruikt en wordt in de enquete ook als een positief item aangemerkt. Ten behoeve van o.a. het watersysteem en archeologie zijn nu "informatiedragers" (deels borden) ontwikkeld die bij markante zaken van het watersysteem geplaatst gaan worden. De eerste wordt dit najaar geplaatst. De borden verwijzen middels een nummer ook naar een Web-site waar uitgebreid informatie wordt gegeven en tevens wordt het dan mogelijk tochten samen te stellen met behulp van de nummers van de borden. De eerste borden staan gepland voor bij het Helofytenfilter, bij enkele Wadi's en bij de bijzondere stuw aan de Langerakbaan. Deze watercommunicatie vindt plaats in samenwerking (en medefinanciering) met het Hoogheemraadschap en Hydron. Er wordt voorzichtig gestart om ook de beheerconsequenties van de nieuwe informatiedragers te toetsen.

Om Wadi's herkenbaarder te maken is in Langerak 2 een proef genomen om de wadi's in te planten met vaste planten, o.a. blauwe iris. Deze beplanting heeft echter ook beheersgevolgen en wordt nog eerst verder gevolgd voordat conclusies getrokken kunnen worden.


3. Het college is van mening dat hiermee ten aanzien van de informatieverschaffing over het watersysteem momenteel voldoende inspanning wordt verricht. Daarnaast kunnen wij u overigens melden dat wij verwachten dat de beschikbaarheid van wasboxen (voor het wassen van auto's) in of aan de rand van Leidsche Rijn in de loop van 2005 duidelijk zal verbeteren.


4. N.v.t.


5. Neen. De vraagstelling veronderstelt een eenduidig en zelfs positief verband tussen meer milieukennis en beter milieurelevant gedrag. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. Een harde doelstelling afspreken voor, wat in de vraagstelling heet, "de mate van bewust omgaan met het watersysteem" lijkt ons derhalve niet zinvol. Het college is wel van plan om de communicatiemiddelen gedifferentieerd te blijven inzetten en dus waar nodig aan te passen en te actualiseren.


---- --