European Commission

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

NL

P/04/84

Brussel, 19 juli 2004

11537/1/04 REV 1 (Presse 228)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het verkiezingsproces in Burundi

De Europese Unie volgt de ontwikkeling van het vredesproces in Burundi met bijzondere aandacht. De start, op 1 juni jl., van de vredeshandhavingsmissie van de Verenigde Naties (ONUB) onder leiding van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, mevrouw Carolyn McAskie, toont een internationaal engagement zonder weerga, waar van Burundese zijde voldoende politieke wil tegenover moet staan om de uitdagingen op gebied van politiek, wederopbouw en ontwikkeling aan te kunnen.

De Europese Unie zegt nogmaals toe het proces van ontwapening, demobilisatie en reïntegratie (DDR) en van hervorming van de strijdkrachten en de veiligheidsdiensten te zullen steunen, ook financieel. De Europese Unie wil dat er tussen alle betrokkenen (het Burundese leger, de voormalige gewapende groepen, de Wereldbank in het kader van het MDRP-programma (Multi-country Demobilization and Reintegration Program) en andere actoren op bilateraal of internationaal niveau), een nauw en operationeel samenwerkingsverband bestaat, onder auspiciën van de ONUB, zodat deze processen onverkort kunnen worden uitgevoerd.

Het momentum voor vrede en nationale verzoening mag niet verloren gaan, en daarom wil de Europese Unie het in het Akkoord van Arusha voorziene verkiezingsproces op gang zien komen, en wel op een beslissende en geloofwaardige manier, die alle geledingen van de Burundese bevolking vertrouwen inboezemt.

Het verkiezingsproces kan volgens de Europese Unie op korte termijn definitief op gang worden gebracht, door onverwijld een onafhankelijk, nationaal verkiezingscomité op te richten, een kieswet en een gemeentewet aan te nemen, en via een referendum de Grondwet van na de overgangsperiode te laten goedkeuren. De Europese Unie blijft bereid in nauwe samenwerking met de ONUB technische en financiële hulp te verlenen voor de uitvoering van de in het Akkoord van Arusha gedane toezeggingen met betrekking tot het verkiezingsproces.

De Europese Unie zegt de bemiddelaar, de heer Jacob Zuma, vice-president van Zuid-Afrika, opnieuw haar volledige steun toe, en roept de politieke gezagsdragers van Burundi op onder bescherming van de heer Zuma spoedig een definitief akkoord te sluiten over de resterende kwesties, met name over bepaalde aspecten van de politieke vertegenwoordiging na de volgende verkiezingen.

De Europese Unie doet opnieuw een oproep aan de gewapende groepering FNL van Agathon Rwasa om de gewapende strijd te staken, en eindelijk via onderhandelingen mee te werken aan de politieke en sociaal-economische wederopbouw van het land.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.