Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
Brabant blij met oproep minister
Dekker voor versnelling woningbouw


De oproep van minister Dekker (VROM) om de woningbouw in Nederland op te voeren door procedures beter in beeld te brengen, kan rekenen op de steun van de Brabantse gedeputeerde P. Rüpp van ruimtelijke ontwikkeling. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het inlopen van de achterstand in de woningbouw tot een van hun speerpunten gemaakt. Gedeputeerde Rüpp ziet in het initiatief van minister Dekker een erkenning van de Brabantse zienswijze.

Volgens minister Dekker van Volkshuisvesting kan de woningbouw in Nederland snel worden opgevoerd. Voorwaarde is dat gemeenten en provincies anders omgaan met de procedures. Dat is gebleken uit twee proefprojecten in Rotterdam. Daaruit blijkt dat gemeenten vooral tijdwinst kunnen boeken door van te voren alle procedures in kaart te brengen die bij een bouwplan moeten worden doorlopen en door ook vooraf uit te zoeken welke informatie daarbij nodig is. Zij heeft de resultaten van het proefproject naar de 30 grootste gemeenten gestuurd.

De provincie Noord-Brabant heeft in maart 2004 een actieprogramma opgesteld. Dit is destijds aan de minister aangeboden. Centraal daarin staan tien punten waarmee de provincie ervoor zorgt dat binnen afzienbare tijd voldoende woningen beschikbaar zijn in alle sectoren van de woningmarkt. Een van de actiepunten is het versnellen van procedures, zoals minister Dekker nu voorstelt. ,,Daar ben ik vanzelfsprekend erg blij mee'', aldus gedeputeerde Rüpp.
Provincies zijn op een indirecte manier betrokken bij de woningbouw. Noord-Brabant heeft echter gekozen voor een pro-actieve aanpak, waarbij gemeenten niet alleen worden gestimuleerd om voldoende plannen te maken voor woningbouw, maar ook maandelijks worden geconfronteerd met hun bouwontwikkelingen. De provincie Noord-Brabant houdt nauwgezet de afgifte van bouwvergunningen per gemeente bij en heeft instrumenten ontwikkeld om stagnatie te analyseren en aan te pakken.
Het niveau van de woningbouw in Noord-Brabant is alarmerend laag. In de eerste vijf maanden van 2004 hebben de gemeenten plannen ingediend voor de bouw van bijna 2500 nieuwe huizen. De provincie heeft eerder becijferd dat dit jaar minstens bijna 12.000 nieuwe huizen moeten worden gebouwd om aan de bestaande vraag te kunnen voldoen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben er zich toe verbonden te zorgen dat planprocedures sneller verlopen om de achterstand in te halen. In Noord-Brabant zijn enkele proefprojecten in uitvoering of reeds opgeleverd, voor wat betreft het bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals starters in kleine kernen en de bouw van zorgwoningen. ,,In november wijden we hier een apart symposium aan, waar we met de direct betrokkenen de instrumenten willen aanreiken om de woningbouw weer op het juiste niveau te brengen'', aldus gedeputeerde Rüpp.
Provincie Noord-Brabant