Gemeente Eindhoven

Persbericht: 23 juli 2004, no. 197

Eindhovens college presenteert bezuinigingen en ombuigingen 2005-2008

Balans tussen ambities, verandering en vernieuwing

De gemeente Eindhoven staat de komende jaren voor een enorme bezuinigingsopgave: tot 2008 is 22 miljoen euro nodig aan structurele bezuinigingen en ombuigingen. Zo´n tien miljoen daarvan is noodzakelijk om de begroting sluitend te maken. Twaalf miljoen euro willen Burgemeester en wethouders inzetten voor meer veiligheid, jeugd en onderwijs en het zoveel mogelijk in stand houden van het armoedebeleid; allemaal ambities uit het collegeprogramma Samen Stad.

Een uitdagende opgave waarbij het college, in opdracht van de gemeenteraad, de rol van de gemeente wil ombuigen naar een meer faciliterende en stimulerende. De gemeente is actief voor die mensen in de stad die moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen. Door deze veranderende rol en door een nog professionelere en efficiëntere manier van werken wil het college tevens 9 procent (145 ftes) bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Dat is de rode draad door de programmabegroting 2005/2008 die vandaag aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Burgemeester en wethouders hebben hun bezuinigingsoperatie het motto Verantwoord vernieuwen. Balans tussen ambitie, verandering en bezuinigingmeegegeven. Het college bouwt voort op de door de raad vastgestelde voorjaarsnota. Die gaf al aan dat er ruimte gemaakt moet worden voor onvermijdelijke en noodzakelijke extra uitgaven in het belang van de inwoners en de stad. De raad doelt daarbij op het behoud van werkgelegenheid bij de ID-banen, meer veiligheid voor onze burgers, beter onderwijs, beter onderhoud in de stad en een passend armoedebeleid. Daarnaast moet de komende jaren de gemeentelijke begroting weer sluitend gemaakt worden. Aan de hand van deze uitgangspunten heeft het college nu de programmabegroting 2005/2008 opgesteld met een ingrijpend bezuinigingspakket voor de komende vier jaar. Deze bezuinigingen zijn zowel ingrijpend voor de stad als voor de eigen organisatie maar het college is van mening dat er sprake is van een evenwichtige verdeling. Burgemeester en Wethouders beseffen daarbij tevens dat de presentatie van de programmabegroting op een ongelukkig moment valt. Maar om de planning voor de behandeling in de raad te halen was het enige alternatief 15 augustus en dat valt midden in de vakanties. Daarom heeft het college voor een presentatie net voor de vakanties gekozen waarbij de termijn van ter inzage legging is verlengd tot en met 15 september 2004. Het college zal de reacties op de voorstellen verzamelen en aanbieden aan de raad voor de Algemene Beschouwingen van 29 september aanstaande.

Aanpassing cijfers
In vergelijking met de cijfers uit de voorjaarsnota zijn de cijfers in de programmabegroting 2005/2008 aangepast en bijgesteld. Die bijstelling was onder meer nodig door de uitkomsten van de Junicirculaire van het Rijk en door enkele autonome effecten zoals hogere energiekosten en verzekeringspremie van het van Abbemuseum en een bijstelling van de OZB-opbrengsten. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat er in 2005 sprake is van een tekort van 15,8 mln. oplopend naar 20,3 mln. in 2008. Ten opzichte van de Voorjaarsnota betekent dat een verzwaring van het tekort in 2005, maar ook een lager tekort in 2008. Dat komt vooral doordat de algemene uitkering negatiever uitpakt in de eerste jaren maar de rentevoordelen van de stelselomslag in de latere jaren gunstiger zijn.

Bewuste keuze
Bij het opstellen van de begroting heeft het college een bewuste keuze gemaakt om de uitgaven voor haar ambities af te wegen tegen alle bestaande, niet-verplichte uitgaven die de gemeente doet. Daarbij hebben Burgemeester en Wethouders tevens gekeken of nieuwe uitgaven en wensen kunnen worden getemperd. Zij komen tot de conclusie dat, met behoud van ambities, de behoefte aan extra structurele middelen (nieuw geld) met 3,6 miljoen kan worden teruggebracht van 12 miljoen tot 8,4 miljoen op jaarbasis, door de ambities gedeeltelijk op een andere wijze te financieren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de ambities op het gebied van veiligheid en handhaving, onderhoud en onderwijs. In Verantwoord Vernieuwen staat de concretere uitwerking hiervan.

Pijlers
De voorstellen zijn gerangschikt per pijler. Zo worden bij de financiële pijler onder meer de bedrijfsvoering en de lastendruk nader belicht. Bij bedrijfsvoering stellen Burgemeester en Wethouders voor de komende vier jaar 10 procent te bezuinigen op de ondersteunende functies zoals personeelszaken, onderzoek, financiën, en communicatie. Verder zal er sprake zijn van een behoorlijke lastenverlichting vanaf 2005 in de vorm van per saldo lagere rioolheffingen met nog ruimte voor een lichte (extra) verhoging van de OZB. Bij de ruimtelijke pijler wil het college bij het onderhoud in de stad de komende jaren voorrang gaan geven aan schoon en heel en minder aan fleurig. Daarnaast wordt bespaard op milieutaken en vooral op personeel door minder beleid te maken, minder management en rationalisering van bedrijfsprocessen.

ID-banen
Het regulier maken van ongeveer 200 ID-banen en het zoveel mogelijk overeind houden van het armoedebeleid vallen op bij de sociaal-economische pijler. Om dat laatste mogelijk te maken, is het noodzakelijk de doelgroep van de schulddienstverlening te beperken tot maximaal 130 procent van het minimumloon. Tevens wordt de maximumvergoeding in de Reductieregeling met een kwart teruggebracht. De kosten van evenementen in de stad zoals Fiesta del Sol, het Concours Hippique, de marathon en het jazz- en bluesfestival wil het college de komende jaren gaan betalen met geld uit de toeristenbelasting; deze hoeft daarvoor echter niet extra te stijgen.

Eigen verantwoordelijkheid
Het beroep van het college op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners wordt vooral duidelijk bij de voorstellen voor de sociale pijler met ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld de schoolbegeleiding en het schoolzwemmen. Het beroep op eigen verantwoordelijkheid komt ook terug bij kunst en cultuur, welzijn en sport en recreatie met financiële gevolgen voor onder meer het ouderenwerk, de emancipatie en het volwassenenwerk. De bezuinigingen, die het college voorstelt bij kunst en cultuur, zijn inclusief de 250.000,- die de gemeenteraad als aanvullende taakstelling heeft vastgesteld. In deze sector wordt onder meer voorgesteld de subsidiering van evenementen als Koninginnedag en het Internationaal Muziekconcours Tromp te stoppen. Tevens wordt voorgesteld zowel in de sport- en recreatiesector als in de kunst- en cultuursector de tarieven te verhogen.

Stadsdeelkantoren
Bij de bestuurlijke pijler stelt het college voor de huisvesting van de stadsdeelkantoren te concentreren. Daarbij blijft het werk en de activiteiten, die thans op meerdere locaties in de stad plaatshebben, in de toekomst doorgaan. Bij internationaal beleid/mondiale bewustwording gaat het college op zoek naar mogelijkheden voor een doelmatiger organisatie en meer externe financiering. Ook de bestuurlijke informatievoorziening gaat de komende jaren ingrijpend veranderen.

Tot zover in vogelvlucht de voorstellen van het Eindhovense college.

Het integrale raadsvoorstel Verantwoord vernieuwen Toelichting raadsvoorstel
Bijlage bij Koepelverhaal
Toespraak wethouder Mittendorff

© 2004 Gemeente Eindhoven