Provincie Zuid-Holland

Meer klachten maar minder meldingen bij provinciale milieutelefoon

Inwoners van de provincie Zuid-Holland kunnen voor klachten over stank, stof, lawaai, bodem- en/of waterverontreiniging bellen met de provinciale Milieutelefoon. Bedrijven die een milieuvergunning van de provincie hebben, zijn verplicht incidenten te melden. In het eerste halfjaar van 2004 leverde dat in totaal 1341 telefoontjes op: 919 klachten en 422 meldingen. In vergelijking met de eerste helft van 2003 steeg het aantal klachten met 182 en daalde het aantal meldingen met 39.

KlachtenStankklachten komen het meeste voor: 605 klachten (bijna 66% van het totaal aantal klachten). Het aantal geluidsklachten (bijna 23% van het totaal) ligt op 210.

Op nummer 1 in de top 3 staat Fleuren Compost in Middelharnis. Over dit bedrijf kwamen 106 stankklachten binnen. Naar de complexe geursituatie is langdurig onderzoek verricht. Resultaten van die onderzoeken worden betrokken bij een nieuwe vergunning. In oktober 2004 verloopt de huidige vergunning. Voor een proef met ozontoepassing heeft Gedeputeerde Staten een gedoogbeschikking verleend. Binnenkort worden hiervan de resultaten verwacht. Tweede op de lijst waarover is geklaagd, is het Rijswijkse bedrijf Uzimet met in totaal 87 klachten. Dit aantal betekent wederom een stijging. De provincie is met deze loodsmelterij in overleg over de te nemen geurmaatregelen om de overlast te beperken.

Derde in de rij is de varkenshouderij Van Genugten in Middelharnis, met 66 klachten. Dit bedrijf valt sinds eind 2003 onder het bevoegd gezag van de provincie vanwege de opslag en verwerking van afvalstoffen binnen de inrichting. Van die afvalstoffen wordt een component gemaakt ten behoeve van het produceren van brijvoer (voedsel voor onder andere varkens). Daarnaast vindt op- en overslag van zuiveringsslib plaats. Er ligt een conceptvergunningaanvraag. De vergunningprocedure neemt nog enige tijd in beslag. De afvalberging Delta Derde Merwedehaven in Dordrecht staat niet meer bovenaan. Met 36 klachten staat dit bedrijf nu achtste.

MeldingenHet aantal meldingen door bedrijven in de eerste helft van 2004 lag op 422. In vergelijking tot voorgaande halfjaren ligt dit aantal lager. De provincie treedt sinds enige jaren actief op tegen bedrijven die een incident niet melden. Het bestuurlijke handhavingstraject bestaat meestal uit het opleggen van een dwangsom per keer dat een incident niet of te laat is gemeld bij de Milieutelefoon. Daarnaast behoort ook een strafrechtelijk traject tot de mogelijkheden.

Klagen via telefoon of mailDe Milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland is dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 070 441 61 11. Nieuw is sinds kort de mogelijkheid om niet acute klachten via een formulier op de provinciale website (www.zuid-holland.nl bij Milieu, Natuur en Water --> Klachten & Meldingen) in te dienen. Indien direct actie gewenst of noodzakelijk is, dan adviseert de provincie te bellen.

Werkwijze Milieutelefoon Zuid-HollandNa het binnenkomen van een klacht, wordt in de meeste gevallen door een toezichthouder van de provincie een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de klacht. In overleg met het bedrijf worden waar mogelijk direct maatregelen getroffen om de overlast te beëindigen. Indien nodig zet de provincie een bestuurlijk en/of strafrechtelijk handhavingstraject in. Dit gebeurt vaak als klachten zich blijven herhalen en het bedrijf nalatig is in het nemen van maatregelen.

Bron: afdeling Communicatie