Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2004-337   |
|                      |Arnhem,|23 juli 2004 |
KAMMINGA WIL UITLATINGEN SP MET FRACTIEVOORZITTERS BESPREKEN

Gelders Commissaris van de Koningin Jan Kamminga betreurt het dat de SP niet uitdrukkelijk afstand heeft genomen van de kwalificatie van de provincie als criminele organisatie door fractievolger en commissielid van de Socialistische Partij, Toine van Bergen. Hij schrijft dit in een brief aan de fractievoorzitter van de SP, Paul Freriks. Hij vindt dat dergelijke - beledigende en onjuiste - bewoordingen volstrekt niet passen bij de goede omgangsvormen binnen de provincie. In de eerst-volgende bijeenkomst van de Procedurecommissie (fractievoorzitters) wil hij deze zaak bespreken.

In zijn brief wijst Kamminga erop dat als de SP een debat op gang wil brengen over de vraag of aspecten van het Gelderse milieubeleid al of niet in strijd zijn met de wet, zij de mogelijkheden kan benutten die het Reglement van Orde daarvoor biedt. Het debat kan dan in de commissies en de Staten worden gevoerd. De manier waarop de SP dit onderwerp nu op de agenda probeert te krijgen, vindt hij ongepast. Kamminga wijst de suggestie van de SP van de hand dat hij het Statenbesluit over het Gelders Milieuplan had moeten voordragen voor vernietiging. Hij schrijft: 'Naar mijn oordeel is er geen sprake van een besluit dat in strijd is met het recht of het algemeen belang'.

De Procedurecommissie komt op woensdag 1 september bijeen.