Gemeente Zaanstad

De B&W besluiten van week 30

vrijdag 23 juli 2004

Voortgangsrapportage brandveiligheid
Het College van B & W heeft kennis genomen van de periodiek voortgangsrapportage brandveiligheid over het eerste halfjaar 2004. De gemeenteraad ontvangt de rapportage en deze wordt besproken in de raadscluster Modern Bestuur.

Verkeersmodellen
Het College van B & W heeft kennis genomen van de notitie " verkeersmodellen in Zaanstad" en biedt de notitie aan aan de raadscluster Stedelijke Ontwikkeling. In de notitie worden de belangrijkste aspecten en de werking van het gemeentelijk verkeersmodel en het hoe en waarom van actualisaties samengevat.

Subsidie aan Burcht voor culturele activiteiten stopgezet De gemeente Zaanstad stopt de subsidie aan het Zaantheater voor de culturele activiteiten/voorstellingen in de Burcht in Zaandam. De zaal is in verband met ARBO-eisen niet meer geschikt voor de activiteiten. Het Zaantheater, dat in opdracht van de gemeente de Burcht beheert ten behoeve van culturele activiteiten/voorstellingen, had de meeste activiteiten in de Burcht al verplaatst naar het Zaantheater. Ook zal de Burcht niet meer beschikbaar zijn als trouwlocatie. Alle reeds geplande huwelijken zullen doorgang vinden. Aan de Stichting Monumenten wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomst de Burcht opnieuw beschikbaar te krijgen als trouwlocatie.

Sloop voormalige kleuterschool, locatie Galjoenstraat 113 te Zaandam De voormalige kleuterdependence van de Vrije School, gelegen aan de Galjoenstraat staat al enige tijd leeg. De gemeente heeft getracht om deze twee lokalen opnieuw educatief te bestemmen. Hiervoor zijn met verschillende instellingen contacten geweest. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd. Daarom is er gekeken wat de andere mogelijkheden zijn om de kwaliteit, de uitstraling en de financiële positie van het grondbedrijf te versterken. B&W heeft daarom ingestemd om het pand te slopen en de locatie te herontwikkelen in de vorm van woningbouw. De sloopvergunning is inmiddels aangevraagd. Gezien de overlast in de buurt en de te verwachten problemen, die vandalisme met zich meebrengt heeft B&W besloten af te wijken van de gebruikelijke termijn van 6 weken na afgifte van de sloopvergunning en zo snel mogelijk tot sloop van Galjoenstraat 113 over te gaan.
Aan de gemeentelijke diensten Stad en Wijken is nu een voorstel gedaan om een voorstel m.b.t. woningbouw op te stellen en daarop te ontwikkelen varianten. Voor de nieuwe bestemming van de grond wordt een aparte procedure gevolgd. Er is een vrijstelling op het bestemmingsplan nodig. Deze procedure start als het bouwplan gereed is.

Door op onderstaande links te klikken kunt u overig nieuws uit de regio vinden.

http://zaanstreek.webregio.nl
www.nhd.nl
www.rtvnh.nl