Dienstenbond CNV

Arbeidsvoorwaarden voor medewerkers De Diepvriesman na vervallen VAD 23-07-2004

Zoals u weet is per 1 juli 2004 de Verordening Arbeidsvoorwaarden Detailhandel (VAD) vervallen. De VAD kent geen wettelijke nawerking en u valt terug op hetgeen er in uw arbeidsovereenkomst en/of het Burgerlijk Wetboek aan arbeidsvoorwaarden is geregeld. Geprobeerd wordt om medewerkers van De Diepvriesman onder de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf te brengen. Daar er nog geen nieuwe CAO voor het Levensmiddelenbedrijf is (de CAO-onderhandelingen zijn nog gaande) kan dat op dit moment nog niet.

Vorige maand hebben we tijdens een ledenbijeenkomst de VAD naast de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf gelegd. Ten aanzien van de vier belangrijkste punten is een vergelijk gemaakt en zijn we tot de conclusie gekomen dat de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf een goed alternatief is.

Beloning
Dit is in de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf beter geregeld dan in de VAD. Er is hierbij uitgegaan van indeling in functiegroep 2.

Pensioen
U heeft nu een eigen pensioenregeling. De CAO voor het Levensmiddelenbedrijf kent een vroegpensioen en een ouderdomspensioenregeling. Zodra er overeenkomst zal zijn met de werkgever over het toepassen van de CAO, dan zal gesproken moeten gaan worden over overgang naar de levensmiddelenregelingen. Dit is altijd een lastig onderwerp waarbij uw huidige regeling en rechten centraal moeten staan.

Vakantiedagen
De CAO voor het Levensmiddelenbedrijf kent én meer vakantiedagen én meer ATV-dagen dan de VAD.

Uitbetaling bij ziekte
In beide regelingen heeft de werknemer te maken met 1 wachtdag en doorbetaling loon à 100%.

Een heel belangrijk punt is de arbeidsvoorwaarde die de VAD kende voor oudere medewerkers. Iemand die de leeftijd van 60 jaar bereikt, kan ervoor kiezen om 4 dagen per week te werken en het salaris te behouden behorende bij 5 dagen per week.

Dit kent de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf niet.

Echter, op het moment dat er nu reeds werknemers gebruik maken van deze regeling en in de individuele arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de VAD van toepassing is, blijft voor deze mensen dit recht bestaan.

Zodra er een nieuwe CAO voor het Levensmiddelenbedrijf is afgesloten, meld ik me bij u terug. Dan kan verder worden gewerkt aan een soepele overgang voor jullie naar de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf.

Voor meer informatie kunt u mailen naar k.baelemans@cnvdibo.nl