Provincie Zeeland


Inspraakprocedure ganzenopvang niet verlengd

De provincie Zeeland verlengt de inspraakprocedure over de ganzenopvanggebieden niet. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) hield afgelopen week in de Provinciale Commissie Groene Ruimte een pleidooi voor uitstel omdat er geen duidelijkheid is over de geldende regels. De provincie is van mening dat verlenging van de inspraakperiode geen extra helderheid zal opleveren.

De achterban van de ZLTO heeft vooral vragen over de jacht en de beheerspakketten, de voorwaarden en vergoedingen die gemoeid zijn met het aanbieden van extra voedsel. Ook blijft de vraag of er binnen de opvanggebieden nog reguliere jacht op bejaagbare wildsoorten is toegestaan. Omdat deze vragen nog steeds niet beantwoord kunnen worden is een uitstel van de procedure met vier weken volgens de provincie geen oplossing.

Landelijk is afgesproken dat de provincies vóór 1 oktober 2004 de belangrijke ganzenpleisterplaatsen in beeld brengen en begrenzen als ganzenopvanggebied. Het ministerie van LNV zou daarbij regels voor schadevergoeding, beheer en jacht uitvaardigen. De provincie hecht eraan haar deel van de afspraak na te komen. De provincie blijft er bij LNV op aandringen de benodigde informatie zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen en te verspreiden.

Deze informatie neemt de provincie mee bij de beantwoording van de inspraakreacties. Begin september houdt de provincie samen met LNV een informatieavond voor belangstellenden. Daarna adviseert de Provinciale Commissie Groene Ruimte in september, op basis van de aanvullende informatie, de provincie nogmaals over de ganzenopvang in Zeeland.

Vorig najaar zijn landelijke afspraken gemaakt over de opvang van overwinterende ganzen. Zo moeten opvanggebieden aangewezen worden waar de ganzen ongestoord voedsel kunnen vinden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) moeten nog overleggen over de jachtuitoefening. De provincie Zeeland heeft inmiddels wel het toegewezen quotum over de provincie verdeeld door aanwijzing van verschillende gebieden. De begrenzing van de gebieden ligt tot eind juli ter inzage in het Informatiecentrum van de provincie Zeeland.

Binnen de opvanggebieden kunnen ganzen foerageren en mogen ze niet worden verstoord. De boeren binnen opvanggebieden kunnen een vergoeding krijgen voor het aanbieden van voedsel aan ganzen en krijgen eventuele schade aan gewassen uitgekeerd. Buiten de gebieden geldt, voor boeren die in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding, een inspanningsverplichting om ganzen te verjagen. Als het verjagen niet lukt, zal door de provincie ontheffing worden verleend om de ganzen te bejagen. Deze schadevergoeding is slechts voor de komende twee jaar toegezegd.

22 juli 2004, I. Vette, tel. 0118-631856, nr. 69/04