Leefbaar Rotterdam

Speech n.a.v. Interpellatiedebat bestuurscrisis Hbr door Marchel van Gent

Mijnheer de voorzitter,

Met verbijstering en ongeloof hebben wij afgelopen maandag mogen vernemen dat 100 miljoen gemeenschapsgeld in de waagschaal is gesteld. Er rijzen dan onmiddellijk een aantal vragen, zoals: 1) Hoe kon dit gebeuren ? 2) Wie is verantwoordelijk, resp. moet ter verantwoording worden geroepen ? 3) Hoe nu te handelen ? 4) Hoe voorkomen we dit in de toekomst ?

Ingaand op vraag 1 denk je al snel: Hoe kan in vredesnaam 1 man de tekenbevoegdheid hebben voor dergelijke bedragen ? en Hoe bestaat het dat dit verder bij niemand binnen het HbR bekend is geweest en Hoe is het mogelijk dat vanuit de betreffende banken blijkbaar geen enkele verificatie bij het HbR nodig was en men dit kennelijk ook niet nodig vond

Kan een enkeling dergelijke transacties voorbereiden en uitvoeren ? Wanneer en voor welke bedragen zijn deze garanties getekend ? Vanaf wanneer dateert deze ruime mandatering van de directeur Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en onder wiens politieke verantwoordelijkheid is dit gebeurd ? Is dit een actie tussen twee heren geweest of spelen nog grotere zaken/belangen op de achtergrond een rol en wordt dit ook in het onderzoek meegenomen ? Vind er ook een onderzoek plaats door het College over de eigen rol in deze aangelegenheid ?

Vragen, vragen, vragen en de speculaties en verdachtmakingen zijn niet van de lucht. Iets waar wij ons verre van wensen te houden.

Dan komend op de vraag van de verantwoordelijkheid resp verantwoording. Uiteraard wil de fractie van LR deze zaak tot op de bodem uitgezocht hebben. Openheid en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel, hetgeen wethouder van Sluis duidelijk geëtaleerd heeft in zijn hoedanigheid als President-Commissaris van het HbR. Er werd gesuggereerd dat de wethouder de Gemeenteraad niet ingelicht zou hebben toen hem eind mei jl bekend werd dat er een bankgarantie tbv 25 miljoen door de heer Scholten aan de Commerzbank werd verstrekt. Welnu, de betreffende Cie (COR) werd kort daarna wel degelijk ingelicht en nadat afgelopen donderdagavond de heer Scholten heeft opgebiecht daarbovenop nog eens voor 75 miljoen aan garanties getekend te hebben, heeft hij direct gereageerd en de heer Scholten op non-actief gesteld en op korte termijn ontslag aangezegd. Nog iets waar LR voor staat en door de wethouder in de praktijk gebracht, nl afrekenbaarheid. Wij zijn er ook van overtuigd dat de huidige structuur van het verzelfstandigt HbR hiertoe ook bijgedragen heeft, dus goed die verzelfstandiging van het Havenbedrijf.

Kortom: de wethouder heeft in zijn hoedanigheid als commissaris de enige juiste conclusie getrokken en uitvoering hieraan gegeven en dit ook op zeer korte termijn aan de Gemeenteraad kenbaar gemaakt.

Vraag 3: Hoe nu te handelen ? Het onderzoek door ondermeer externe forensische accountants is al in gang gezet door de RvC. Wij hebben begrepen dat bij het HbR letterlijk de boel binnenstebuiten wordt gekeerd. De schade dient zodoende beperkt te worden en alle feitelijkheden en omstandigheden worden geïnventariseerd. Een vraag die hierbij opdoemt is: Tot hoever terug gaat het onderzoek van Price Waterhouse Coopers ? Wij zien dan ook geen enkele reden om als Raad ook nog eens gelijktijdig een onderzoek te laten uitvoeren of middels een Enquête proberen alles boven tafel te krijgen. Wij laten het College bij deze weten een Gemeentelijke Enquête aan te vragen als de uitkomsten van het lopende onderzoek, die wat ons betreft binnen 4 weken op tafel moeten liggen, voor ons niet bevredigend zijn.

Vraag 4: Hoe voorkomen wij dit in de toekomst ? Hierop is reeds door de RvC in een eerder stadium geanticipeerd. In de opdracht aan het externe bureau staat ondermeer: te onderzoeken of een andere structuur van het Management Team wenselijk is, ook mbt de mandatering van de directieleden. Wij nemen aan dat hier nu minutieus en met argusogen naar gekeken wordt.

Wij betreuren zeer dat het HbR en in zijn kielzog de Rotterdamse Haven hierdoor wereldwijd een forse deuk in haar imago heeft opgelopen, een reden temeer niet alleen voor onszelf maar ook aan de buitenwereld te tonen bij de uitkomsten van het onderzoek niets onder de pet te houden.

Tot slot, mijnheer de voorzitter, wil ik nog even stil staan bij het menselijke aspect in deze hele trieste zaak. Willem Scholten wordt nu in een kwaad daglicht gesteld, maar is natuurlijk ook een man met grote verdiensten voor het Rotterdams Haven en Industrie Complex. Hij heeft bewezen op een wijze die veel respect heeft afgedwongen strategieën uit te stippelen die er toe hebben geleid dat diverse industrieën, maar uiteraard ook de grote containerterminals en rederijen hier zich in deze omvang gevestigd hebben. Steekwoorden als: Charisma, oliemannetje, flamboyant, maar ook luisterend oor en bescheidenheid worden gebezigd door personeel en ondernemers uit de haven. Hij was ook niet bang zijn nek uit te steken, maar het lijkt erop dat hij dit één keer teveel heeft gedaan.

Tot zover mijn bijdrage.