Provincie Overijssel

Provinciale Staten besluiten woensdag over reconstructieplan

Provinciale Staten behandelen op woensdag 15 september het reconstructieplan Salland-Twente. Op deze dag komen ook de statencommissies bijeen om te vergaderen. Plaats van handeling: het Provinciehuis in Zwolle.

Ruim zestig mensen hebben bezwaren tegen het reconstructieplan naar voren gebracht in een extra vergadering van de commissie Ruimte en groen op 30 augustus. Ze maakten gebruik van het inspreekrecht. Veel mensen vinden dat hun perceel ten onrechte is ingedeeld als landbouwontwikkelings-, verwevings- of extensiveringsgebied.

Het reconstructieplan geeft aan hoe het platteland zich de komende tijd kan ontwikkelen. De indeling in drie soorten gebieden is daarbij essentieel. Boeren in een landbouwontwikkelingsgebied hebben veel meer mogelijkheden dan boeren in een extensiveringsgebied.

De agenda's en stukken voor de vergaderingen van PS en de Statencommissies zijn te downloaden in het Staten Informatie Systeem.

Lees meer over het reconstructieplan

Meer informatie: griffie@prv-overijssel.nl © 2004 Provincie Overijssel