Op de pagina 'Uitspraken in hoofdzaken' treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag uitspraak doet. De lijst met zaaknummers is lang. Gemiddeld wordt wekelijks in 60 zaken uitspraak gedaan. De persvoorlichters van de Raad van State maken op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze lijst treft u op deze pagina aan. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of procedures kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State:

mr. Pieter-Bas Beekman 070 - 426 47 73 / 06 - 52 07 70 04

mr. Frederik Kunst 070 - 426 45 20 / 06 - 52 07 70 00

De mediagevoelige zaken van deze week zijn: Raad van State

(Deze lijst wordt iedere maandag om 14.00 uur geactualiseerd)

Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur op het onderstreepte zaaknummer klikken voor de volledige tekst van de uitspraak.
* 200304448/1
Beroep van De Zeeuwse Milieufederatie en Coöperatie Mobilisation for the Environment tegen de milieu-revisievergunning die het college van gedeputeerde staten van Zeeland heeft verleend aan Elektriciteits-Produktiemaatschappij EPZ voor een electriciteitscentrale aan de Zeedijk in Borssele. De vergunning is verleend voor een centrale met een netto elektrisch vermogen van 406 MW. De hoofdbrandstof voor deze centrale is steenkool. De revisievergunning maakt het mogelijk om naast steenkool maximaal 600 kiloton biomassa en afvalstoffen te stoken. Op basis van de reeds bestaande vergunningen wordt in de huidige situatie naast steenkool maximaal 120 kiloton biomassa en afvalstoffen meegestookt. In beroep is aangevoerd dat het milieueffectrapport niet deugdelijk is, omdat de toekomstige activiteit niet vergelijkbaar is met de huidige. De revisievergunning maakt een veel hogere uitstoot mogelijk dan die in het milieueffectrapport is vermeld. Volgens appellanten zijn bovendien de emissienormen voor de verschillende stoffen die de centrale uitstoot, in de vergunning te hoog vastgesteld.


* 200400067/1
Hoger beroep van het college van B&W van Kampen in verband met een bouwvergunning die het college in maart 2003 heeft verleend aan de Vrije Hervormde Gemeente van Grafhorst voor de uitbreiding van haar kerkgebouw aan de Grafhorsterweg in Kampen. Het bouwplan voorziet in een uitbreiding van de noord-oostelijke zijde en is 5 m breed, ongeveer 14 tot 16 meter lang en voorzien van een plat dak. In een eerder beroep heeft de rechtbank van Zwolle de bouwvergunning vernietigd. Naar het oordeel van de rechtbank overschrijdt het bouwplan het vlak waarbinnen bebouwd mag worden en dat heeft het college van B&W volgens de rechtbank niet onderkend. Het college is het niet met deze uitspraak eens en is van mening dat het bebouwingsvlak niet wordt overschreden. Het college van B&W komt daarom tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


* 200401178/1
Beroepen van de Stichting Bewonersbelangen A2 Boxtel en de Stichting Overlast A2 Vught en omstreken en een aantal individuele burgers tegen de vaststelling door de minister van Verkeer en Waterstaat van het wegaanpassingsbesluit over de aanpassing van de rijksweg A2 op het traject s-Hertogenbosch-Eindhoven. Deze aanpassing heeft betrekking op het wegvak gelegen tussen knooppunt Vught op de A2 en knooppunt Ekkersweijer op de A58. De aanpassing van het wegvak betreft onder meer het inrichten van de vluchtstroken als spitsstroken. Op het grootste deel van het wegvak wordt het aantal rijstroken gedurende een spitsperiode van 2x2 naar 2x3. De spitsstrook kan de hele dag worden opengesteld bij meer dan 3000 voertuigen per uur per rijrichting. Het besluit is genomen in het kader van de Spoedwet wegverbreding. Deze wet is vorig zomer in werking getreden. Het kabinet wil met deze spoedwet een bijdrage leveren aan het bestrijden van files. In beroep is aangevoerd dat de Spoedwet en het daarop gebaseerde wegaanpassingsbesluit in strijd zijn met de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen, omdat naar de mening van de appellanten de rijstroken op de A2 na de aanpassing smaller zijn dan de voorgeschreven minimumbreedte van 3,5 meter en de voorgeschreven vluchtstroken en obstakelvrije zones ontbreken. Verder vinden zij dat de minister onvoldoende rekening heeft gehouden met de Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit en zijn zij van mening dat bij de voorbereiding van de vaststelling van het wegaanpassingsbesluit een milieueffectrapport had moeten worden opgesteld.


* 200401221/1
Beroep tegen de afwijzing door het college van B&W van Nijmegen van een verzoek van omwonenden om bestuurlijke handhavingsmiddelen toe te passen tegen het spoorwegemplacement in Nijmegen. Omwonenden hebben aangevoerd dat op het spoorwegemplacement regelmatig goederenmaterieel blijft staan. Deze zogenoemde overstand is volgens hen niet toegestaan op grond van de milieuvergunning die voor het stationsterrein geldt. Omwonenden zijn van mening dat het college van B&W tegen deze illegale situatie moet optreden. Het college van B&W heeft zich op het standpunt gesteld dat de vergunning niet wordt overtreden en dat hij dus niet bevoegd is om in te grijpen.