Partij van de Arbeid
Stafdienst Voorlichting telefoonnummer 070-3183040

Den Haag, 15 september 2004

Vragen van de leden Van Heteren en Waalkens (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het RIVM-onderzoek naar de uitbraak van het vogelgriepvirus

* Hebt u kennisgenomen van het onderzoek van het RIVM, waaruit blijkt dat besmettingen bij de uitbraak van het vogelgriepvirus in het voorjaar van 2003 veel vaker zijn voorgekomen dan eerder gemeld? (zie Agrarisch Dagblad, 14 september en Telegraaf, 15 september)

* Heeft het preventieve draaiboek ter voorkoming van humane besmetting hiermee gefaald en zo ja, op welke punten?

* Bent u het eens met de uitlatingen van hoogleraar viroloog Ab Osterhaus dat een beter controlesysteem nodig is om virussen bij pluimvee vroegtijdig op te sporen, ook met het oog op de volksgezondheid?

* Welke maatregelen denkt u op dit terrein te treffen?