Den Haag, 15 september 2004

Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Defensie
over de intensivering van de samenwerking met Noorwegen

1. Is door Noorwegen de package deal opgezegd, waarbij tussen Noorwegen en Nederland vergaande mogelijkheden zijn geïdentificeerd voor uitwisseling van materieel?

2. Zo ja, betekent dit dat de ruil van 18 Nederlandse pantserhouwitsers tegen Noorse precisiemunitie en alle andere uitwisselingen van materieel nu van de baan zijn?

3. Zo ja, wat zijn hiervan de gevolgen voor de uitvoering van de maatregelen voorzien in de Prinsjesdagbrief? Welke vertragingen ontstaan er bij de verschillende krijgsmachtdelen die rekenden op instroming van Noors materieel, dan wel op afstoting van Nederlands materieel? Welke operationele gevolgen hangen hiermee samen, bijvoorbeeld voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht?

4. Wat zijn de financiële gevolgen van het afketsen van de deal voor de defensiebegroting, zowel voor het lopende jaar als meerjarig? Hoe denkt u deze gevolgen op te kunnen vangen?

5. Welke alternatieven ziet u voor overtollig materieel, zoals de 18 pantserhouwitsers?

6. Komt met het opzeggen van de package deal de gehele intensivering van de samenwerking met Noorwegen in gevaar? Wat zijn de gevolgen voor de intensievere operationele samenwerking, dan wel integratie tussen verschillende eenheden van landmacht, luchtmacht en marine?

7. Wat is uw oordeel over de betrouwbaarheid van de Noorse partner, indien zo kort na het sluiten van een Intentieverklaring ter Versterking van de Bilaterale Defensiesamenwerking de eerste belangrijke en concrete afspraken eenzijdig worden opgezegd?