STAATSBOSBEHEER

Rubriek: Binnenland
Datum en tijd: 15-09-2004 09:37

Landschapsvisie voor cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol Drentsche Aa-gebied gereed

Het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa heeft de landschapsvisie voor de Drentsche Aa vastgesteld. De visie, ontwikkeld op initiatief van Staatsbosbeheer, omvat de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van het gebied. Het bekenstelsel van de Drentsche Aa is een landschappelijk en cultuurhistorisch zeer waardevol gebied. De landschapsvisie benoemt de bestaande waarden en omschrijft de identiteit, schetst een ruimtelijk beeld van de toekomst en laat zien welke concrete maatregelen nodig zijn om de toekomstbeelden te verwezenlijken. Vierenzeventig projecten worden in de visie besproken en er worden aanbevelingen gedaan voor de uitvoering.

Samenwerking
In december 2002 werd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa ingesteld. Met de instelling van het Nationaal Landschap werd een proces in gang gezet om het cultuurlandschap, inclusief de aanwezige natuurwaarden, toekomst te geven. Het is het eerste nationale park met een verbrede aanpak, want het bestaat niet alleen uit natuurgebied maar voor het grootste gedeelte uit landbouwgrond en dorpen. Staatsbosbeheer, als de grootste eigenaar en beheerder van het gebied, heeft het initiatief genomen om met de andere partners van het Nationaal Landschap, belanghebbende groeperingen en de bevolking een landschapsvisie op te stellen. In deze visie wordt cultuurhistorie als inspiratiebron ingezet voor vernieuwing en als drager van continuïteit. De cultuurhistorische en archeologische waarden in het stroomgebied geven richting aan het beheer en de inrichting van de essen, fraaie dorpsgezichten en beekdalen.

Verleden
Het landschap van de Drentsche Aa vertelt het verhaal van eeuwenoude bewoningsgeschiedenis van het gebied rondom de beken en hogere delen in Noord-Drenthe. Het is een van de meest gave stroomdalen van West-Europa, waar de historische samenhang tussen de verschillende onderdelen van het esdorpenlandschap nog goed herkenbaar is. Het landschap vertelt door middel van de prehistorische resten en de vele zichtbare archeologische monumenten, zoals hunebedden, grafheuvels, urnenvelden en karresporen, het verhaal van de Drentsche Aa.

Landschapsvisie
In de visie staan drie landschapseenheden centraal: beekdalen, essen en velden. In de beekdalen, de relatief lage graslanden vlak langs het water met op de flanken goed onderhouden houtwallen, wordt natuur in de toekomst de hoofdfunctie, met landbouw als nevenfunctie. Op sommige plaatsen zullen nieuwe houtwallen dwars op de beek en op de bovenlanden worden ontwikkeld.
De essen zijn de historische akkercomplexen rond de dorpen, in feite al eeuwenlang het cultuurhistorische hart van het Drentsche Aa-gebied. Op veel plaatsen zijn de essen samen met de beekdalen het dorp en de veldgronden als eenheid bewaard gebleven. De overgang van dorp naar es verdient aandacht en ook de houtsingels rond de essen moeten behouden en versterkt worden. De velden waren de gronden die tot 1900 nog niet ontgonnen waren. Hier is plaats voor grootschalige landbouw, maar ook bossen en heidevelden zijn hier nadrukkelijk aanwezig. Lanen en erfbeplantingen kunnen een belangrijke rol spelen in dit grote open landschap. Er zouden nieuwe landgoederen passen.

Kansen voor landbouw en natuur
Gelijktijdig met de landschapsvisie is er ook gewerkt aan een Integrale Kansenkaart om zo goed mogelijk aan te geven waar landbouw en natuur zich het best kunnen ontwikkelen. De kansen die in beeld komen moeten door het overlegorgaan met mensen en middelen worden ondersteund. Het Overlegorgaan maakt haar voorstellen in een uitvoeringsprogramma concreet. In de landschapsvisie is een belangrijke taak weggelegd voor de boeren in het gebied, zij beheren immers al eeuwen belangrijke delen van het Drentsche Aa-gebied. Boeren kunnen bijdragen aan het verfraaien van de stroomdalen door het tegen betaling leveren van groene en blauwe diensten, zoals het onderhoud van het landschap, zorgen voor biodiversiteit, een schoon milieu en schoon water.