Gemeente Alkmaar


Uitvoering Wet Kinderopvang in Alkmaar

15 september 2004

Op 1 januari 2005 wordt de Wet kinderopvang ingevoerd. Doel van deze nieuwe wet is om het voor ouders gemakkelijker te maken zorg en werk te combineren. Volgens deze nieuwe wet worden de kosten van kinderopvang gedeeld door ouders, werkgevers (die zijn daar niet toe verplicht) en de overheid. Volgens de wet kopen de ouders zelf een kinderopvang-plaats in en hebben zo zelf zeggenschap over de keus van het kindercentrum. De verwachting is dat hierdoor marktwerking ontstaat en de kwaliteit verbetert. In de ideale situatie betalen ouders, werkgevers en overheid allemaal 1/3 deel van de kosten. De ouderbijdrage is wel inkomensafhankelijk: als de ouders een laag inkomen hebben, wordt de overheidsbijdrage hoger.

Taken gemeente
De gemeente verstrekt een tegemoetkoming (max.EUR 5,68 per uur) in de kosten van kinderopvang aan een aantal andere doelgroepen. Het gaat om de volgende doelgroepen:

1. Ouders met een uitkering (WWB, WIK, IOAW, IOAZ en ANW) die gebruik maken van een voorziening gericht op de arbeidsinschakeling.
2. Niet uitkeringsgerechtigden (NUG-ers) die gebruik maken van een voorziening gericht op de arbeidsinschakeling.

3. Nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen.
4. Tienermoeders die een scholing volgen.

5. Studerenden met kinderen.

De gemeente vergoedt aan deze doelgroepen, die geen werkgever hebben, het ontbrekende werkgeversdeel als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Het gaat om 1/6 deel van de kosten van kinderopvang. Het is ook mogelijk dat de ouder een partner heeft die ook tot één van de doelgroepen behoort, in dat geval vergoedt de gemeente 1/3 deel van de kosten. Er zijn echter ook bepaalde groepen ouders die wel kinderopvang nodig hebben, maar geen werkgever hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouders met een WW- of WAO-uitkering die een reïntegratietraject volgen. Echter deze ouders kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen van het UWV.

De gemeente mag naast de wettelijke doelgroepen ook zelf doelgroepen benoemen. Het college heeft op 11 mei besloten van deze mogelijkheid in 2005 nog geen gebruik te maken.
Zo biedt de Wet kinderopvang onder meer geen financiering voor deze extra doelgroepen en de gemeenten zullen daarom de volledige kosten van kinderopvang voor eigen rekening moeten nemen.

Uitbetaling van de tegemoetkoming
Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is vraagfinanciering. Dat betekent dat de ouder zelf het geld krijgt van alle tegemoetkomingen om hiermee kinderopvang in te kopen. Een fulltime kindplaats bedraagt al gauw EUR 1.000 per maand. De gemeente stelt doelgroepouders voor de gemeente te machtigen de tegemoetkoming door te betalen aan het kinderdagverblijf. De ouders worden ook gewezen op de mogelijkheid de belastingdienst te machtigen.

Op dit moment maken ongeveer 200 ouders gebruik van de huidige subsidieregeling (de
KOA-regeling). De verwachting is dat in 2005 ongeveer 250 ouders een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang zullen indienen. Enkel de gemeentelijke bijdrage zou daarmee per saldo uitkomen op EUR 200.000,-.

15 september 2004