Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2004/4973
datum
15-09-2004

onderwerp
verkoop garnalenkotters
TRC 2004/6353

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden op de vragen van kamerlid Geluk (VVD) over verkoop van garnalenkotters toekomen.

datum
15-09-2004

kenmerk
Viss. 2004/4973

bijlage

1
Bent u op de hoogte van het feit dat enkele tientallen garnalenkotters ter verkoop zijn aangeboden omdat deze vissers het werk onmogelijk wordt gemaakt?

Ik ben op de hoogte van het feit dat er garnalenkotters ter verkoop zijn aangeboden.

2
Vindt u een termijn van twee jaar voor overleg om te komen tot een beslissing binnen diverse directoraten van de Europese Commissie redelijk?

De complexiteit van een dossier en de betrokkenheid daarbij van één of meerdere directoraten van de Europese Commissie zijn van invloed op de termijn waarop overeenstemming bereikt wordt.

3
Denkt u dat Europese Unie de burgers recht doet door zo lang te overleggen en onduidelijkheid te laten bestaan? Komt de betrouwbaarheid van de overheid hiermee niet in het geding?

4
Bent u bereid de verantwoordelijke commissarissen nogmaals aan te spreken op het feit dat door deze affaire voor de garnalenvissers een buitengewoon onzekere situatie is ontstaan en aan te dringen op een spoedig beslissing?

Zoals u weet heb ik dit reeds meerder malen aangekaart bij de Europese Commissie en grijp ik elke gelegenheid aan om aan te dringen op spoed. Dit om helderheid te scheppen voor betrokkenen en het vertrouwen in de overheid niet te beschamen.

5
Wanneer denkt u de Tweede Kamer te informeren dat er overeenstemming is bereid tussen de verantwoordelijke commissarissen?

Inmiddels heeft de Europese Commissie een voorstel tot aanpassing van de uitvoeringsverordening voorgelegd aan het beheerscomité visserij en visserijproducten. Dit zal heden in het beheerscomité worden besproken.

De minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman


---