Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2004/5282
datum
15-09-2004

onderwerp
Memorie van antwoord inzake wetsvoorstel wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (28171)

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de memorie van antwoord omtrent bovengenoemd voorstel van wet.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman

Bijlage:
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen - Memorie van antwoord (PDF-formaat, 44 kB)

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel---