Gemeente Someren


op woensdag 15 september 2004, om 20.00 uur op het gemeentehuis. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van woensdag 7 juli 2004 en behandelen stand van zaken actielijst. a. informatie omtrent de negatieve beslissing van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op de subsidieaanvraag voor afschermen A67 ter hoogte van Lierop, tijdvak 2004;
b. informatie betreffende de concept Regionale Meerjarenvisie Milieu 2004-2015;
c. informatie betreffende uitvoering van het raadsbesluit inzake verkoop van groenstroken aan de rand van de bebouwde kom; d. informatie betreffende het doorgaande vrachtverkeer te Someren-Eind.
Ongegrond verklaren van het door de heer en mevrouw Kuijpers, Vaartje 41, ingediende bezwaarschrift tegen het op 26 februari 2004 genomen voorbereidingsbesluit voor de bedrijfspercelen van deelnemers aan Regeling Beëindiging Veehouderijtakken.
Ongegrond verklaren van een door Driessen Advies & Beheer, namens de heer W. Looijmans, Kerkendijk 168, ingediend bezwaarschrift tegen het op 25 maart 2004 genomen voorbereidingsbesluit voor diverse woningen in het bestemmingsplan `Buitengebied 1998'.
Instemmen met de jaarrekening 2003 en de begroting 2005 van Welstandszorg Noord-Brabant en voor kennisgeving aannemen het jaarverslag 2003.
Instemmen met de reactie op de door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) aangeboden Nota Kaders, discussiestuk voor het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP).
9 Vaststellen van het Beleids- en beheersplan Openbare Verlichting 2004.
10 Rondvraag.
Besluitenlijst commissie Ruimte d.d. 15 september 2004