Gemeente Oirschot

Openbare vergadering COVM Eindhoven

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven vergadert op woensdag 15 sep-tember 2004 om 20.00 uur. De vergaderlocatie is het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindho-ven), Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven (040-2594594).

De vergadering van de COVM is openbaar. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. De belangrijkste onderwerpen die in deze vergadering aan de orde zullen komen zijn:

- Stand van zaken Regelgeving Regionale en Kleine Luchtvaart
- Rapportage geluidhinder De stukken liggen met ingang van 6 september 2004 ter inzage in de gemeentehuizen van Eersel, Veldhoven, Best, Oirschot en Eindhoven.