Provincie Gelderland

|                      |Nr. |2004-383    |
|                      |Arnhe|10 september  |
|                      |m,  |2004      |
VERGADERING GELDERS PARLEMENT 15 SEPTEMBER: INFRASTRUCTUUR KNOOPPUNT ARNHEM-NIJMEGEN EN STANDPUNT SPLITSING NUON

Op woensdag 15 september komt het Gelders parlement bijeen voor een extra vergadering. Prominent onderwerp op de agenda is de infrastructuur in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Ook komt het aandeelhouderschap van de provincie in NUON in relatie tot een mogelijke splitsing van het energiebedrijf aan de orde.

Een verbreding van de A50 in combinatie met een stadsbrug is een adequate oplossing voor een snelle aanpak van de verkeersproblematiek in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Daarbij moet de planprocedure voor de doortrekking van de A15 gestart worden en zou het planproces voor de A73 niet verder voortgezet moeten worden. Dit advies geeft het college van Gedeputeerde Staten het Gelders parlement mee voor hun discussie over de verkeersproblematiek in het KAN.

Bereikbaarheid onder druk
Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen is een van de zes belangrijke stedelijke netwerken uit de Nota Ruimte en heeft belangrijke ontwikkelingspotenties. De bereikbaarheid van het gebied staat echter ernstig onder druk. De staten hebben het college daarom opdracht gegeven om te komen met een oplossing voor de vervoersproblematiek in het KAN. Hierop heeft een bestuurlijke begeleidingsgroep onderzoek gedaan en een voorstel uitgebracht. Op 15 september spreekt het Gelders parlement uit welke verkeersoplossing volgens hen de voorkeur verdient. De raden van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de raad van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen bespreken het voorstel in oktober.

Wel of geen splitsing NUON
Verder buigt het Gelders parlement zich over welk standpunt het in moet nemen ten aanzien van de plannen van het Rijk om de energiebedrijven te splitsen. Een splitsing zou grote gevolgen kunnen hebben voor de aandeelhouders. De provincie Gelderland is grootaandeelhouder van NUON. Tijdens een interpellatiedebat in de statenvergadering van 31 maart gaf een statenmeerderheid met een motie aan vooralsnog tegen splitsing te zijn. GS heeft het Gelders parlement inmiddels laten weten dat splitsing niet gezien moet worden als doel op zich maar dat ze onder voorwaarden één van de wegen kan zijn om de publieke belangen van Gelderland te behartigen. Volgens hen geeft een kritische opstelling ten opzichte van het wetgevingsproces naar alle waarschijnlijkheid een betere uitgangpositie voor de provincie Gelderland. Afscheid
Ook neemt PvdA-statenlid John Haverdil tijdens de vergadering afscheid van het Gelders parlement. Haverdil heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap voor de PvdA in de gemeente IJsselstreek. Aansluitend wordt Mirjam van der Pijl uit Duiven als zijn opvolgster benoemd.