Ontvankelijk bezwaar tegen weigering aanstelling bij andere overheidswerkgever; bijzondere omstandigheden

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 15-09-2004

Ingevolge art. 8:4, aanhef en onder d, van de Awb kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit tot benoeming of aanstelling, tenzij beroep wordt ingesteld door een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig. Hetzelfde heeft te gelden voor de weigering om te benoemen of aan te stellen. Volgens vaste jurisprudentie wordt een ambtenaar bij een bepaalde overheidswerkgever in het algemeen niet in de hoedanigheid van ambtenaar getroffen door de weigering hem of haar te benoemen in een functie bij een andere overheidswerkgever. Dit kan onder zeer bijzondere omstandigheden anders zijn, met name indien sprake is van een voldoende rechtstreeks verband tussen het bestreden besluit en het ambtenaarschap. In dit geval is een voldoende rechtstreeks verband tussen het reeds bestaande ambtenaarschap en de gewenste benoeming aan te wijzen. Weliswaar zijn (de medische faculteit van) de Universiteit en het Academisch Ziekenhuis juridisch van elkaar te onderscheiden entiteiten, doch hun activiteiten zijn in de praktijk nauw verweven. Het bepaalde in artikel 8:4, aanhef en onder d, van de Awb stond niet aan de ontvankelijkheid van het bezwaar van betrokkene in de weg.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AQ8170

Zie het origineel