Den Haag, 15 september 2004

Vragen van de leden Depla, Dijsselbloem, Samsom en Kruijsen (allen PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
over fusieplannen van de woningbouwcorporatie Portaal

1. Is het waar dat woningbouwcorporatie Portaal het voornemen heeft om te fuseren met een grote Haagse corporatie?

2. Heeft Portaal bij u om toestemming voor deze fusie gevraagd? Zo ja, wanneer heeft ze dit gedaan?

3. Heeft u conform het BBSH (besluit beheer sociale huisvesting) de betrokken gemeenten Leiden, Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein en Nijmegen de gelegenheid geboden de gevolgen voor de volkshuisvesting ter plaatste kenbaar te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer hebt u dat gedaan c.q. wanneer gaat u dat doen?

4. Heeft u conform de overlegwet de betrokken huurderorganisaties de gelegenheid gegeven hun zienswijze te geven? Zo nee, bent u dat nog van plan te gaan doen?

5. Hebt u al een besluit genomen over de fusie? Zo ja, wanneer? Zo nee, wanneer bent u voornemens dit besluit te nemen? Bent u bereid dit besluit en de zienswijzen van de betreffende gemeenten, huurderorganisaties en Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting aan de Kamer te sturen?

6. Indien u van plan bent deze fusie goed te keuren, kunt u dan motiveren wat de meerwaarde is van deze grote fusie? Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de lokale verankering van deze corporatie? Deelt u de opvatting van de PvdA-fractie dat er zwaarwegende redenen moeten zijn om tot dit soort megafusies over te gaan tegen de achtergrond dat een fusieproces vertragend kan werken op de noodzakelijke stedelijke herstructurering?