Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekensmaking 15 september 2004

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd

(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet) Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de unit Handhaving en Vergunningen.

Paradijsselpark 155, woning uitbreiden.
Bachstraat 62, dakkapel voorzijde aanbrengen.

TER INZAGE

Onderstaand plan ligt ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure.

Paradijsselpark 155, woning uitbreiden.

Aan deze bouwaanvraag kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
In verband met de vrijstellingsprocedure ligt de aanvraag met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 16 september 2004, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is iedereen bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

BOUWVERGUNNINGEN verleend

Verzenddatum 3 september 2004:
Vondellaan 7, dakkapel voorzijde aanbrengen.
Rivium Quadrant 241, erfafscheiding vernieuwen. Genestetstraat 20 en 22, dakkapellen voorzijde aanbrengen. Zevensprong 1-3, basisschool uitbreiden.

Verzenddatum 7 september 2004:
Van Beethovenlaan 36, dakkapel achterzijde aanbrengen. Doormanstraat 62, dakkapellen aanbrengen.
Merellaan 187, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Indien u meent door één van de bovengenoemde verleende vergunningen (beschikkingen) in uw belang te zijn getroffen, kunt u daartegen bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INVALIDENPARKEERPLAATSEN

Het college heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak, het parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor onderstaande motorvoertuigen.

Verzenddatum 7 september 2004 (datum besluit 25 augustus 2004): kentekennummer 46-JK-ZB voor de heer F.J.S. Griffioen (bestuurder) nabij het woonadres aan de Herman Gorterplaats 237 in Capelle aan den IJssel;

Verzenddatum 9 september 2004 (datum besluit 26 augustus 2004): kentekennummer SY-64-VV voor mevrouw I.W.M.M. Mulder-van Leur (bestuurder) nabij het woonadres aan de Lakenhal 16 in Capelle aan den IJssel;

Verzenddatum 9 september 2004 (datum besluit 26 augustus 2004): kentekennummer 25-GG-DV voor de heer M. Merceij (bestuurder) nabij het woonadres aan het Ikoon 32 in Capelle aan den IJssel;

Verzenddatum 10 september 2004 (datum besluit 9 september 2004): kentekennummer TX-RR-72 voor de heer H. Terli (bestuurder) nabij het woonadres aan de Willem Marisrade 21 in Capelle aan den IJssel;

Verzenddatum 10 september 2004 (datum besluit 8 september 2004): kentekennummer 46-LS-JS voor mevrouw J.H. Wijenberg-van der Kaadeen (bestuurder) nabij het woonadres aan het Drieluik 15 in Capelle aan den IJssel;

Verzenddatum 10 september 2004 (datum besluit 8 september 2004): kentekennummer 86-FF-TJ voor de heer S. Fatingan (bestuurder) nabij het woonadres aan de Jachthoorn 15 in Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekening(en), liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHENKEL-ZUID

Het college maakt bekend dat in het kader van de procedure voor de totstandkoming van het bestemmingsplan Schenkel-Zuid een inspraakprocedure wordt gestart. Dit op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening Capelle aan den IJssel. Vanaf 16 september tot en met 10 november 2004 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Schenkel-Zuid ter inzage.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Voor het zuidelijke deel van de wijk Schenkel moeten de drie verouderde bestemmingsplannen worden herzien. De gemeente is namelijk bezig om de verouderde bestemmingsplannen actueel te maken. De oude bestemmingsplannen zijn voor een deel achterhaald, omdat in de wijk - sinds de vaststelling van die plannen - de nodige ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvonden. Gemeente, bewoners en andere gebruikers van het gebied beschikken straks over een bestemmingsplan dat de werkelijke situatie weergeeft en beter aansluit bij de huidige wensen en regels op ruimtelijk gebied.

Bestemmingsplangebied
Het nieuwe bestemmingsplan Schenkel-Zuid wordt als volgt begrensd:
- aan de westzijde door de gemeentegrens met Rotterdam;
- aan de noordzijde door de groenstrook die parallel loopt aan de Jasmijnsingel;

- aan de oostzijde door de Capelseweg-Kanaalweg;
- aan de zuidzijde door de zuidelijke oever van de Ringvaart.

Wat gaat er veranderen?
Het bestemmingsplan Schenkel-Zuid legt grotendeels de bestaande situatie vast. Dit betekent dat bijvoorbeeld een woning ook als woning bestemd wordt en winkels de bestemming detailhandel krijgen. Verder zijn ook de laatste grotere ruimtelijke ontwikkelingen in het bestemmingsplan opgenomen. Het betreft de herstructurering van het Meidoornveld en de hoek Capelseweg-Bermweg.

Daarnaast maakt het plan nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De herontwikkeling is alleen mogelijk als een speciale wijzigingsprocedure (volgens artikel 11 WRO) wordt doorlopen. Het gaat om:

- de vervanging van de bestaande bedrijfsbebouwing door woningbouw in het gebied tussen de Goudenregenstraat en de Violierstraat;
- de herontwikkeling van de gemeentewerf
Narcisstraat-Goudenregenstraat tot woongebied. Tien woningen aan de Goudenregenstraat (nummers 70 t/m 88 even) vallen ook onder deze wijzigingsbevoegdheid.

De inspraakprocedure
Het voorontwerpbestemmingsplan Schenkel-Zuid kunt u van 16 september tot en met 10 november 2004 op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur inzien bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

Als onderdeel van de inspraakprocedure organiseert de gemeente op 28 oktober 2004 een informatie- en inspraakbijeenkomst. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, Rivierweg 111. Tijdens deze bijeenkomst worden het bestemmingsplan en de procedure verduidelijkt. U kunt dan al uw vragen, opmerkingen en suggesties ten aanzien van het nieuwe bestemmingsplan kwijt. Deze worden dan als inspraakreacties bij het bestemmingsplan gevoegd.

Voor meer informatie over bovenstaande tekst kunt u contact opnemen met de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, mevrouw M. van der Knaap, telefoon 010-2848762 of de heer D. Wissel, telefoon 010-2848713.

De bouwaanvraag waarvoor een procedure vereist is, de besluiten inzake de invalidenparkeerplaatsen en het
voorontwerpbestemmingsplan Schenkel-Zuid liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.