Gemeente Voorburg-Leidschendam


Doorbraak in planontwikkeling Trekvliettracé

Gezamenlijk persbericht van het stadsgewest Haaglanden, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Den Haag, 15 september 2004.
---

Het stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag gaan gezamenlijk bekijken hoe het Trekvliettracé, de nieuwe weg vanaf het knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst, tot stand kan komen. Gestart wordt met een MER-procedure voor het tracé, waarbij nog verschillende varianten aan bod komen. Dit met als inzet een goede inpassing van de weg in de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en een zo snel mogelijke realisatie.

De aanleg ervan is van groot regionaal belang. Het gaat onder meer om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Voorburg, Rijswijk, de Binckhorst en de Haagse binnenstad.

Onmisbare schakel
Het Trekvliettracé is een onmisbare schakel in de oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek van de Haagse regio. Zo heeft het een positief effect op het autoverkeer uit de richting Rotterdam/Delft die naar Den Haag gaat, het verkeer dat via het Prins Clausplein en de Utrechtsebaan naar de stad en Leidschendam-Voorburg wil en de doorstroming op het nabij gelegen Rijkswegennet (A4, A12 en A13). Dit zeker vanwege de verwachte groei van het autoverkeer in de komende jaren. Doordat het Trekvliettracé verder een verbetering is van de aansluiting op de CentrumRing zorgt het bovendien voor een betere bereikbaarheid van de Haagse binnenstad.
De aanleg van het Trekvlietttracé geeft hiermee de noodzakelijke ruimte aan de economische continuïteit en groei. Daarnaast draagt het door onder andere minder verkeer door woonwijken in hoge mate bij aan verbetering van de leefbaarheid.

Start MER-procedure
De afgelopen tijd is er gestudeerd op verschillende tracé-varianten. Deze worden betrokken bij de procedure voor de Milieu Effect Rapportage (MER) die nu wordt gestart. Dit om grondig te kunnen bekijken wat de effecten zijn voor onder andere het milieu en bijvoorbeeld de archeologie in het gebied. Zo wordt bij een MER ook gekeken naar een OV-variant en een meest milieuvriendelijke variant. Uitgangspunt is dat de aanleg start rond 2008 en rond 2010 de eerste autos over de nieuwe weg kunnen rijden.
Bij de uiteindelijke keuze van het tracé spelen aspecten als het behoud van groen en leefbaarheid voor de omwonenden een grote rol.

Varianten
In de MER worden drie tracé-varianten onderzocht. Van de varianten variëren de kosten voor de aanleg van 143 tot 172 miljoen euro. Een eerste variant begint vanaf knooppunt Ypenburg en gaat bovengronds door het weiland naar de Zuidvliet. Vanaf de Zuidvliet komt een tunnel die vervolgens onder de Trekvliet loopt en met een S-bocht onder de Jupiterkade door naar de Binckhorstlaan gaat. Het laatste deel ervan komt gelijkvloers in een open hellingbaan in de Binckhorstlaan te liggen.
De volgende variant is een verlengde versie van de eerste variant. Daarnaast wordt in de MER-procedure een derde variant onderzocht die gedeeltelijk door Voorburg loopt met een aansluiting op de Maanweg. Bij de procedures die nu van start gaan zullen vertegenwoordigers van belanghebbende bewoners en bedrijven worden uitgenodigd om samen met de betrokken ambtelijke functionarissen plaats te nemen in een begeleidingscommissie.
Wensen en ideeën van deze commissie worden meegenomen bij de verdere planvorming van het Trekvliettracé.