Ontvankelijkheid bezwaar; aanvang bezwaartermijn
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 15-09-2004

De Raad stelt vast dat in het onderhavige geval niet met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer het besluit van 4 maart 2002 is bekendgemaakt, zodat evenmin kan worden vastgesteld wanneer de bezwaartermijn is aangevangen. Gezien evenwel het op 8 maart 2002 te Basel geplaatste poststempel gaat de Raad er daarom voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het bezwaar van uit dat het besluit op 7 maart 2002 vanuit Nederland is verzonden. Nu het bezwaarschrift op 16 april 2002 is gedateerd en volgens betrokkene op die dag is verzonden, en gedaagde niet meer beschikt over de envelop (met poststempel) waarin dit bezwaarschrift is verzonden, gaat de Raad ervan uit dat sprake is van verzending op 16 april 2002 en derhalve binnen de wettelijke termijn. Het bezwaarschrift is bovendien niet later dan een week na afloop van die termijn ontvangen als bedoeld in artikel 6:9, tweede lid, van de Awb.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AQ8176

Zie het origineel