Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Reactie van staatssecretaris Schultz op het rapport van de Algemene Rekenkamer

Op verzoek van Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen is de Algemene Rekenkamer (AR) juni 2003 een onderzoek gestart naar het woningisolatieproject Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS 2). De kostenstijging van GIS 2 en het rechtmatige en doelmatige verloop van het project vormden voor de staatssecretaris aanleiding voor dit verzoek aan de AR. Vandaag maakt de AR haar bevindingen bekend. De staatssecretaris onderschrijft de conclusies van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de tweede fase van het project GIS 2. De aanbevelingen van de Rekenkamer zullen worden betrokken bij de afronding van GIS 2 en bij de vormgeving van GIS 3. GIS 2 zal nu zo snel mogelijk worden afgerond. De inmiddels in gang gezette verbeteringen in de beheersing en aansturing van het project zijn volledig in lijn met de aanbevelingen van de Rekenkamer en worden onverkort doorgezet.

Genomen maatregelen sinds 2002
In lijn met de door de AR gemaakte aanbevelingen zijn sinds 2002 een lange reeks aan verbeteringen aangebracht. Verbetering van de bedrijfsvoering en het financiële beheer, organisatorische verbeteringen en aanscherping van de controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven kunnen als voorbeeld dienen. Ook is veel aandacht uitgegaan naar de wijze waarop consequenties van beleidswijzigingen in termen van tijd en kosten in rekening worden gebracht.

Afronding GIS 2
Om de groei van Schiphol mogelijk te maken en de overlast in de omgeving niet te laten toenemen is in 1997 GIS 2 opgestart. Rijkswaterstaat zal de afronding van GIS 2 zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten ter hand nemen. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de luchtvaartsector. Inmiddels zijn circa 6700 van de circa 7000 woningen geïsoleerd.
Door de vaststelling van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) is het isolatiegebied gewijzigd.
Naast de circa 7000 woningen is er voor circa 860 andere woningen eerder een besluit genomen tot isolatie binnen het oude isolatiegebied. Deze woningen vallen niet langer onder het nieuwe isolatiegebied. De staatssecretaris is voornemens deze woningen op dit moment niet meer te isoleren, maar zal op een later moment een definitief besluit hierover nemen op individuele basis.

GIS 3
Voor de uitvoering van GIS 3 worden drie varianten nader uitgewerkt. Kern zal zijn dat de uitvoerende partij ook daadwerkelijk in staat is de isolatie ter hand te nemen. Een grotere betrokkenheid van bewoners en luchtvaartsector is hierbij voorwaarde.

Afspraken met luchtvaartsector
De kosten van de geluidsisolatie worden doorberekend aan de sector. Het principe de vervuiler betaalt blijft hierdoor overeind. Naar aanleiding van het AR rapport is gebleken dat door beleidswijzigingen (meer)kosten zijn gemaakt, die op basis van de Regeling Geluidwerende Voorzieningen (RGV) niet strikt noodzakelijk zijn. Zoals de koppeling van warmte- en geluidsisolatie. De staatssecretaris heeft aangeboden een deel van deze kosten voor haar rekening te nemen.

Uitleg over de kosten
De staatssecretaris is met de sector overeengekomen dat een deel van de kosten, namelijk 110 miljoen euro niet aan de sector wordt doorbelast. In de begroting voor 2005 is reeds rekening gehouden met het feit dat een deel van de kosten, namelijk 42 miljoen euro, niet kunnen worden doorbelast. Derhalve resteert een bedrag van 68 miljoen euro waarvoor in de Voorjaarsnota een oplossing zal worden geboden. Door de verlaging van de kosten wordt het mogelijk om de heffingstarieven voor de doorbelasting aan de sector te verlagen.