Provincie Limburg

Nieuw jasje voor toezichtfunctie bij gemeentefinanciën Meer samenwerken met gemeenten

Gedeputeerde Staten (GS) hebben vandaag ingestemd met een plan van aanpak Modernisering toezicht. In dit plan beschrijven GS hoe ze de toezichtfunctie bij gemeentelijke financiën gaat ombuigen naar een ontwikkelfunctie. Een vooruitstrevend plan waarmee de Provincie Limburg landelijk gezien vooroploopt. Winst voor de Provincie: de mogelijkheid om in te spelen op de gewenste rol van sparringpartner en kennisfunctionaris. Winst voor de gemeente: een proactief en adviserend aanspreekpunt binnen de Provincie en afname van de administratieve lastendruk door deregulering.

Gedeputeerde Herman Vrehen: Het is een ambitieus maar realistisch plan. Gesprekken met gemeenten hierover sterken ons hierin. Wij willen de toezichtfunctie verruimen en door laten groeien naar een ontwikkelfunctie. Gemeenten hebben behoeften aan een sparringpartner, één aanspreekpunt op basis van gelijkwaardigheid. Zij zien de rol van de Provincie als een van kennismakelaar en intermediair tussen Rijk en gemeenten.

Bovengenoemd streven is een omslag in denken en doen. De Provincie wil met het wettelijk toezicht uitgroeien naar een werkwijze waarbij in plaats van jaarlijks een keer per vier jaar een uitspraak wordt gedaan over de toezichtsvorm, repressief danwel preventief. In de tussenliggende jaren wordt de financiële positie van de gemeenten op afstand getoetst met behulp van risicoanalyses, benchmarking en financiële parameters. Daarnaast wil de Provincie via haar provinciale themas en actieprogrammas meer met de gemeenten optrekken in gezamenlijke majeure investeringsprojecten en ambities. Neveneffect van deze nieuwe werkwijze is dat de Provincie op deze manier invulling kan geven aan de rol die de gemeenten vragen, namelijk die van een toezichthouder die adviseert en ontwikkelt. Ook ontstaat door deze samenwerking een deregulerend effect voor gemeenten want processen en procedures worden versoepeld en beter op elkaar afgestemd. Niet de regels staan voorop maar de doelen, namelijk het zoeken naar oplossingen en het aangaan van uitdagingen binnen duurzaam financiële kaders.

Aanleiding voor het moderniseren van toezicht is een aantal landelijke ontwikkelingen ten aanzien van toezicht en de toenemende administratieve lastendruk bij gemeenten. Daarnaast komen gemeenten onder grote financiële druk te staan als gevolg van de rijksbezuinigingen. De jaarlijkse publicatie van de Provincie Kerngegevens Gemeentefinanciën 2004 onderschrijft deze verslechterde financiële situatie voor de meeste gemeenten. Op 22 juli is de nieuwe wijze van toezichtfunctie besproken met een afvaardiging van gemeenten. In die bijeenkomst heeft de Provincie bij gemeenten gepeild of deze nieuwe aanpak aansluit op hun behoeften. De nieuwe werkwijze is gericht op het begrotingsjaar 2006. Dit betekent dat deze in het najaar van 2005 zal worden ingevoerd.

15-9-2004 09:56