Provincie Limburg

Provincie Limburg: De zilveren eeuw biedt kansen De zilveren eeuw is in aantocht. De komende 25 jaar zal Limburg steeds

minder inwoners hebben én die inwoners zullen gemiddeld ouder zijn. Limburg loopt daarmee voorop in Nederland. Dit gegeven is voor Gedeputeerde Staten (GS) niet nieuw. Wél nieuw is het inzicht in de consequenties ervan en de kansen die dit biedt. GS geven aan zich niet te willen richten op de negatieve aspecten die de zilveren eeuw met zich meebrengt. Zij willen de nadruk leggen op de kansen.

Het signaal dat het rapport De Zilveren Eeuw afgeeft heeft belangrijke aanvullende consequenties voor de meerjarenstrategie van de Provincie. Deze strategie zal zich enerzijds richten op het ontwikkelen van maatregelen voor de lange termijn. In het voorjaar van 2005 zullen GS hierover debatteren met Provinciale Staten. Anderzijds richt de strategie zich op het verzilveren van de reeds aanwezige kansen. Gedeputeerde Herman Vrehen: We moeten de kansen die vergrijzing ons biedt pakken en niet te nadrukkelijk focussen op de negatieve gevolgen. Vooroplopen betekent dat je een voorsprong hebt die benut kan worden voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor senioren. Een voorbeeld: de senioreneconomie. Om de toekomstige senior aan Limburg te (blijven) binden zul je ervoor moeten zorgen dat je op het gebied van wonen en zorg kwaliteit kunt bieden. Overigens geven wij hieraan al invulling. Denk bijvoorbeeld aan het project Schöndeln. Maar, wij kunnen het niet alleen.
Daarom doet de Provincie Limburg een oproep aan alle partners om goede ideeën aan te reiken. Samen met die partners bekijkt de Provincie dan de haalbaarheid. Een goed idee kan immers een sterke impuls geven aan het pakken van de kansen die de zilveren eeuw biedt.

Het rapport De Zilveren Eeuw is gemaakt in opdracht van GS. Het gaat in op de veranderingen in de ontwikkeling en samenstelling van de bevolking in Limburg tot 2035. Ook de vergelijking met Nederland en andere regios in Europa wordt gemaakt. Het rapport brengt tevens de gevolgen voor onder andere wonen, welzijn, zorg en arbeidsmarkt in beeld.

* Het totale rapport De Zilveren Eeuw kunt u downloaden op de pagina Beleidsvoering - Financiën en algemene zaken - Kennis, Strategie en Onderzoek.

15-9-2004 09:55