Gemeente Amsterdam

Nota van uitgangspunten Singelgrachtgarages vrijgegeven voor inspraak 15 september 2004 - Lisa Neves Gonçalves/Marja Marijn, stadsdeel Amsterdam-Centrum
Het College van B&W en het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Centrum hebben ingestemd met het vrijgeven voor inspraak van de conceptnota van Uitgangspunten voor de Singelgrachtgarages bij het Weteringcircuit en het Frederiksplein. In de conceptnota van Uitgangspunten zijn vijf mogelijke locaties beschreven voor ondergrondse parkeergarages: twee 'voorkeursvarianten' bij het Weteringcircuit en drie bij het Frederiksplein. Per plein kan in de inspraakperiode een voorkeur worden uitgesproken voor één van de voorkeursvarianten. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud Zuid kan zich vinden in de procedure.

De verantwoordelijk wethouder Mark van der Horst (Verkeer & Vervoer ) en stadsdeelwethouder Guido Frankfurther (Verkeer en Parkeren) hebben deze vijf voorkeursvarianten geselecteerd uit de 15 locaties die in het Haalbaarheidsonderzoek als mogelijkheid zijn gepresenteerd. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van verschillende locaties op basis van een globale inpassingstudie en globale kostenraming. De resultaten zijn besproken met klankbordgroepen van ondernemers en bewoners uit de buurt.
De inspraak richt zich op de vijf locaties uit de conceptnota van Uitgangspunten. Inspraakbijeenkomsten zullen plaatsvinden op maandag 11 oktober over het Weteringcircuit en dinsdag 12 oktober over het Frederiksplein. De inspraaktermijn loopt tot 29 oktober 2004. Vervolgens zal een bestuurlijke afweging worden gemaakt welke garagevarianten voor nadere uitwerking in aanmerking komen. De eventueel uit te werken varianten zullen worden uitgewerkt in een Programma van Eisen: een pakket van voorwaarden en eisen voor een ontwerp, een exactere kosten- en exploitatieberekening en een studie naar de vergunningtechnische consequenties, de stedenbouwkundige inpasbaarheid, de verkeerskundige situatie en de gevolgen voor het leefmilieu en de openbare ruimte.

De parkeergarages moeten leiden tot minder autoverkeer in de binnenstad, service voor de bezoeker aan de binnenstad, en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.
In het programakkoord 'Alleen het resultaat telt' heeft het College aangegeven te werken aan een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad door de bouw van één of twee parkeergarages in de Singelgrachtzone.

© Gemeente Amsterdam