Den Haag, 15 september 2004

Vragen van de leden Van Dam en Wolfsen (PvdA) aan de minister van Justitie

over het gebruik van verkeersgegevens in de opsporingspraktijk

* Is het correct dat er in april 2003 een rapport is verschenen dat verslag doet van een onderzoek dat is verricht binnen het regiokorps Rotterdam-Rijnmond naar het gebruik van (historische) verkeersgegevens in de opsporingspraktijk?

* Waarom hebt u de Kamer dit rapport niet toegezonden?

* Waarom hebt u tot op heden aan de Kamer geen mededeling gedaan over de resultaten van dit onderzoek?

* Bent u het met ons eens dat de betreffende informatie relevant zou kunnen zijn geweest voor de discussie in de Kamer over de wet vorderen gegevens telecommunicatie?

* Bent u het met ons eens dat de betreffende informatie relevant zou kunnen zijn voor de discussie in de Kamer over de wenselijkheid van de instelling van een bewaarplicht voor verkeersgegevens?

* Bent u bereid om het rapport alsnog aan de Kamer te zenden en de Kamer te informeren welke conclusies u verbindt aan de resultaten van het genoemde onderzoek?

Zie De Ochtenden, radio 1, woensdag 15 september tussen 11.00u en 11.30u