Provincie Zuid-Holland
Provincie investeert in de Drechtsteden

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten meerjaren investeringsafspraken aan te gaan met de regio Drechtsteden. Daarvoor is een bedrag beschikbaar van ¤ 15 miljoen euro voor de periode 2005-2007. Het is nieuw dat de provincie gebiedsgerichte afspraken op deze manier aangaat met een regio. De investeringen worden gedaan in kennisinfrastructuur, economie, wonen en groen, bereikbaarheid en sociale ontwikkeling. Bovendien wil de provincie bekijken of een groter aandeel in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) bijdraagt aan de uitvoering van projecten. Daartoe wordt een bedrag van ¤ 10 miljoen euro gereserveerd.

Het uitvoeren van meerjaren investeringsafspraken Drechtsteden is een speerpunt in het Collegewerkprogramma. De basis voor de afspraken is neergelegd in het "Eindbod Manden maken", dat de heer Bandell, voorzitter van het Drechtstedenbestuur, onlangs heeft gepresenteerd. Het college heeft nu aangegeven gericht te willen investeren in de Drechtsteden. Om het investeringsprogramma Drechtsteden conform de provinciale ambities te maken moet nog wel het nodige worden aangescherpt voor eind 2004. Daaronder valt onder meer het maken van prestatieafspraken. Dit gaat de provincie gezamenlijk met de regio doen.

Leen van der Sar, gebiedsgedeputeerde Regio Zuid, benadrukt het belang van de investeringsafspraken: "Ik heb grote bewondering voor de stappen die de regio het afgelopen jaar heeft gezet. De regio heeft hard gewerkt en een goed programma gemaakt. Daarmee is de basis gelegd voor gebiedsgerichte afspraken tussen de Drechtsteden en de provincie. Samen investeren is een voorwaarde. Gedeputeerde Staten gaan deze uitdaging graag aan."

Het college ondersteunt versterking van de positie van de Drechtsteden in de Zuidvleugel. De regio moet een plaats blijven waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De investeringen zijn daarom onder meer gericht op de herstructurering van bedrijventerreinen en op versterking van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook moet stedelijke vernieuwing worden aangepakt, moeten hoogwaardige woonlocaties op de Drechtoevers worden gerealiseerd en krijgt groenontwikkeling een impuls. De bereikbaarheid wordt verbeterd door de aanleg van het Hoogwaardige Openbaar Vervoer Drechtsteden. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de sociale ontwikkeling van de regio, zoals de aanpak van jeugdwerkloosheid. Leen van der Sar beschouwt de Spoorzone Drechtsteden bovendien als een ontwikkeling van bovenregionaal belang: "Opname van de spoorzone in de Top 10 van Zuidvleugelprojecten zie ik als zeer belangrijk. Het is een kans om de herontwikkeling van de Drechtsteden beter op de kaart te zetten."

De regio en de provincie werken het investeringsprogramma in het najaar verder uit. In december 2004 vindt de ondertekening plaats van de definitieve investeringsafspraken. Ook starten regio, gemeenten, provincie en rijk een experiment bestuurlijke vernieuwing. Dat is de weg naar afspraken over taken en bevoegdheden. Eind 2007 wordt het resultaat en het proces van meerjarige afspraken met de Drechtsteden geëvalueerd.

Bron: afdeling Communicatie 070 - 441 66 22