Den Haag, 15 september 2004

Vragen van de leden Arib en Kalsbeek (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over de stijging van het aantal meldingen van kindermishandeling

1. Hebt u kennisgenomen van de jaarcijfers van de Advies- en meldpunten kindermishandeling, waaruit blijkt dat het aantal meldingen van kindermishandeling met 13% is gestegen? 1)

2. Wat is uw mening over het feit dat de laatste jaren sprake is van een sterke toename van het aantal gevallen van kindermishandeling en dat nu sprake is van een verdubbeling t.o.v. voorgaande jaren? Hoe verklaart u deze toename? Is hier sprake van meer bekendheid van de AMK s of neemt kindermishandeling toe? Bent u bereid om naar de oorzaken van de toename een onderzoek in te stellen?

3. Wat vindt u ervan dat van de ruime 28.000 meldingen 6000 baby s zijn betrokken en zuigelingen tussen 3 en 5 jaar?

4. Deelt u de mening van deskundigen dat het hier om het topje van de ijsberg gaat en dat het vermoeden bestaat dat het aantal kinderen dat thuis mishandeld wordt veel groter is? Vindt u dit aanvaardbaar?

5. Deelt u de mening dat het hier een ernstig maatschappelijk probleem betreft en dat er sprake is van grove schending van kinderrechten? Deelt u de mening dat de overheid alles op alles moet zetten dit probleem te voorkomen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld te beschermen? Zo ja, wat hebt u tot nu toe aan concrete maatregelen ondernomen om specifiek het probleem van geweld tegen kinderen daadwerkelijk aan te pakken?

6. Herinnert u zich de eerdere schriftelijke vragen over kindermishandeling en het inschakelen van een forensische arts bij minderjarigen? 2)

7. Bent u nog steeds aan het overleggen met het veld over het invoeren van de aanbevelingen uit het rapport richtlijnen bij overlijden van minderjaren van van Montfoort? Wat heeft dit overleg tot nu concreet opgeleverd?

8. Bent u bereid de meldcode kindermishandeling verplicht in te stellen voor alle professionals die beroepshalve met kinderen te maken hebben (kinderleidsters, huisartsen, verloskundigen, enz.)?

1 . Adviezen en Meldingen over kindermishandeling in 2003

2. Aanhangsel nr. 600 en 1594