Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

PERSBERICHT

15 september 2004

Na OVSE-conferentie inzake tolerantie en racismebestrijding:

LBR dringt bij Verdonk aan op aannemen Europese antiracismewet

Middels een brief heeft het LBR minister Verdonk gevraagd te bevorderen dat de Europese Raad op korte termijn het Kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (COM (2001) 664) aanneemt. Het LBR sprak de minister daarover op de OVSE-conferentie, van 13 en 14 september, over de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. Op die conferentie benadrukte de minister, in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU, dat law enforcement agencies onacceptabele acties effectief dienen aan te pakken.

Volgens het LBR is het aannemen van het ontwerp-Kaderbesluit vooralsnog het meest aangewezen middel om strafrechtelijk optreden tegen racistische activiteiten in Europa beter mogelijk te maken.

Het LBR dringt er bij de minister op aan om nog tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU de tekst van het Europese wetsvoorstel voor de strafrechtelijke bestrijding van racisme aan te nemen. Nederland heeft steeds tot de landen behoord die in woord en daad discriminatie en racisme hebben aangepakt en de Nederlandse regering is daar in internationaal verband meermalen mee gecomplimenteerd.

De OVSE-conferentie op 13 en 14 september ging over tolerantie en de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie. Het LBR ziet de conclusies van deze conferentie, samen met die van de OVSE-antiracismeconferenties, die dit jaar en in 2003 zijn gehouden, als aanzet voor nauwe samenwerking tussen organisaties van de VN, Raad van Europa en de EU. De discussies in de werkgroepen tussen vertegenwoordigers van de lidstaten, internationale en Europese organisaties en NGO s leverden concrete punten op op het terrein van onder meer beeldvorming in de media, onderwijs en wetgeving. Het LBR hoopt dat deze gezichtspunten zullen leiden tot effectieve maatregelen van de aan de OVSE deelnemende landen.

Ook het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR), een netwerk van 600 organisaties binnen de EU waar ook het LBR deel van uitmaakt, heeft de leden van de OVSE gewezen op de noodzaak van uniforme Europese strafrechtelijke maatregelen tegen racisme en vreemdelingenhaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leyla Hamidi, beleidsadviseur internationaal van het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie), tel. 010-2010201 of info@lbr.nl.


---

LBR

Schaatsbaan 51

3013 AR Rotterdam

Tel: 010-2010201

Fax: 010-2010222

Internet: www.lbr.nl