Socialistische Partij

Senaat: uitvoerders direct betrekken bij ontwikkelen beleid

15-09-2004 * Als nieuw beleid wordt ontwikkeld moeten uitvoerders ook direct worden gehoord en hun ideeën over de uitvoerbaarheid van de plannen moet onderdeel worden van het wetsvoorstel (in de Memorie van Toelichting). Dit droeg de senaat gisteren het kabinet op in een beleidsdebat over de geringe effectiviteit van het overheidsbeleid. In een motie van Ed van Thijn, die door alle partijen werd mede-ondertekend. Eveneens werd door alle partijen een motie ingediend waarin de Eerste Kamer vraagt dat inspecties en andere toezichthouders meer rekening gaan houden met de effectiviteit van het beleid.

Het debat werd gehouden naar aanleiding van bijna dertig onderzoeken die de Algemene Rekenkamer sinds 1997 heeft gedaan naar de uitvoering van het beleid, zoals de inburgering van nieuwkomers, de bestrijding van onderwijsachterstanden en de reïntegratie van arbeidsongeschikten. Het probleem is niet alleen dat de uitvoering meestal zeer tekort schiet, maar vooral dat telkens dezelfde fouten worden gemaakt, zoals een slechte voorbereiding, te weinig aandacht voor evaluatie en verantwoording en een onvermogen om te leren van fouten uit het verleden.

Ronald van Raak SP-senator Ronald van Raak zag nog een andere reden: 'Ook door de politiek van privatisering, verzelfstandiging en deregulering, zoals die de afgelopen vijfentwinig jaar door de kabinetten Lubbers, Kok en Balkenende is gevoerd, is de kloof tussen beleidsmakers en uitvoerders steeds groter geworden.' Hoewel Van Thijn de ministers waarschuwde voor deze 'val van de SP' gaf Remkes toe dat bij liberaliseringen de borging van publieke belangen soms onvoldoende is geweest, hij wees bijvoorbeeld op de taximarkt, en dat het hierdoor vaak moeilijker is om effectief beleid te voeren.

Van Raak wees op een aantal ontwikkelingen die ook in de toekomst uitvoering van beleid moeilijk maken. Het grote aantal zelfstandige bestuursorganen, zoals zorgverzekeraars en het UWV, is vaak meer gericht op het eigen belang dan op het algemeen belang. Niet alleen bedrijven en organisaties, maar ook overheden en overheidsinstellingen lobbyen steeds meer bij elkaar en stellen hierbij maar al te vaak het eigen belang voorop. Gemeenten en provincies krijgen steeds meer taken en bevoegdheden, maar hier staan niet voldoende middelen tegenover. Als beleid faalt wordt onvoldoende verantwoording afgelegd, zoals weer blijkt bij het parlementaire onderzoek naar infrastructurele projecten als de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn.

Ook stak Van Raak de hand in eigen boezem. Hij vroeg de ministers of zij de Eerste Kamer met knikkende knieën waren binnengekomen: 'Zo nee, dan hebben wij gefaald. Al die wetten die onuitvoerbaar bleken hebben wij toch ook hier laten passeren. Gelukkig blijft de Algemene Rekenkamer beter bij de les.'