Gemeente Sint-Oedenrode


Besluitenlijst 7 september 2004

Nr.

Sector-

afdeling

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Samenvatting.

Aanwezig:

Burgemeester P.M. Maas,

Wethouder van Rossum,

Wethouder Thijssen,

Wethouder Huijbregts, Gemeentesecretaris Compagne.


1.

Best.secr.

Openbare- en niet openbare Besluitenlijst B&W-vergadering

dd. 31-08-2004

Goedkeuring

akkoord


2.

Best.secr.

50-jarig huwelijksfeest fam. Berkvens

wie gaat?

wethouders Van Rossum en Thijssen gaan.


3.

Best.secr.

50-jarig huwelijksfeest fam. Kraayvangers.

Wie gaat?

Burgemeester en wethouder Huijbregts gaan.


4.

BGR-WIZ

Beleidsplan WWB 2004-2005 en verordeningen.

1. Instemmen met WWB beleidsplan 2004-2005 en bijbehorende verordeningen.

2. Voorleggen aan Cliëntenparticipatie.

akkoord


5.

BGWIZ

Overeenkomst Kinderopvang 20044n 2004 tbv de doelgroep alleenstaande ouders (AOR)

Overeenkomst ATO kindplaatsen 2004.

1. Instemmen met de overeenkomsten 2003 en 2004 Kinderopvang tbv de doelgroep alleenstaande ouders.

2. Instemmen met overeenkomst ATO kindplaatsen 2004.
3. Overeenkomsten 2003 en 2004 (door burgemeester) te ondertekenen en
1 exemplaar terugsturen naar Humanitas.

De kosten AOR zijnde EUR15.271,--(2003) en EUR 15.622,00(2004) te dekken uit subsidie "Kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2003 en 2004"(de KOA-regeling). Kosten ATIO kindplaatsen dekken uit regulieren kosten voorheen Stichting Kiem Kinderopvang.

akkoord


6.

GGB-BM

Afvalverwerking.

Informatie voor kennisgeving aannemen.

akkoord


7.

GGB-RO

Uitbreiding Huisakkerweg 18.

Instemmen met:

1. Het voor kennisgeving aannemen van het besluit van GS en het besluit van GS ter kennis te brengen aan de raad;
2. Van der Heijden ondersteunen in zijn beroep;
3. Vooralsnog handhaven van de handhavingbeschikking bij Huisakkerweg 16.

akkoord


8.

GGB-RO

Van Lieshout.

Berichten, zoals hierna aangegeven.

akkoord


9.

GGB-RO

Opzet grondnota.

De opzet voor kennisgeving aannemen.

akkoord met aanvulling dat actieve grondpolitiek er duidelijker in komt te zitten.


10.

GGB-WG

Inrichting omgeving Mariendael/Herinrichting Eerschotsestraat.
1. Uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden gunnen aan Aannemersbedrijf Theuws BV, Frater Romboutsstraat 24D, Bergeijk.
2. De kosten zijnde EUR 646.319,90 (Mariendael) en EUR 386.000,-- (Eerschotsestraat) te dekken uit de beschikbaar gestelde kredieten.

3. Het aanbestedingsvoordeel vooralsnog toevoegen aan de post onvoorzien.

akkoord


11.

CO

Programma kennismakingsbezoek Commissaris der Koningin.


1. Kennis nemen van bijgevoegd verslag en memo van de gespreksonderwerpen.


2. Informatie inwinnen bij de betrokken afdeling over thema's van de portefeuillehouders.


3. Akkoord te gaan met de huidige opzet zodat er definitieve afspraken gemaakt kunnen worden.


1. Programma CdK aanpassen.


2.Centraal thema wordt reconstructie/plattelandsvernieuwing.


12.

FIN

Rapportage Q-Consult inzake overheadkosten Wvg.

Kennis nemen van de rapportage en deze voorleggen aan de commissie BGR.

akkoord


13.

GGB-BM

Inspraakverslag bouwplan uitbreiding basisschool Dommelrode, LMater Lemmensstraat 31.

Instemmen met het vaststellen van het inspraakverslag inzake de uitbreiding met 1 semi-permanent lokaal van basisschool Dommelrode gelegen aan het adres Mater Lemmensstraat 31 te Sint-Oedenrode.

akkoord


14.

CO

Ontwerp-Selectielijst (inter)gemeentelijke archiefbestanden.

VNG machtigen om de Öntwerp-selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen van
1 januari 1996"ter vaststelling aan de m minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap aan te bieden. Tevens de overige informatie inzake deelname aan gemeenschappelijke regelingen te verstrekken.

akkoord


15.

CO

Bezwaarschrift A.C.L. van Vessem tegen het verlenen van kapvergunning voor en het rooien van 11 esdoorns aan het Dommelpark.

Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaar-en beroepschriften het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

akkoord


16.

CO

Benoeming lid van de commissie bezwaar- en b beroepschriften en van de Ombudscommissie.

De raad voorstellen om de heer P. Lathouwers te benoemen tot lid van de commissie bezwaar- en broepschriften en van de Ombudscommissie.

akkoord


17.

CO

Uitspraak Voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak inzake vrijstelling/bouwvergunning Gebr. Van den Berk.

Kennis nemen van de uitspraak van 17 augustus 2004.

akkoord


18.

CO

Uitspraken Afd. bestuursrechtspraak in beroepen A.M.L. van Rooij c.s. inzake afwijzing toepassen van bestuurlijke handhavingmiddelen t.a.v. bedrijf Gebr. Van Aarle BV.

Kennis nemen van de uitspraken.

akkoord