Den Haag, 15 september 2004

Vragen van de leden Blom en Timmermans (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Defensie en de minister van Financiën

over het voorschot aan SP (RDM) en de eerste bevindingen van de curator

1. Kent u de uitlatingen van de curator van SP over de financiële handel en wandel van de RDM-groep en het toezicht daarop van de overheid?

2. Kent u het aanvangsverslag van de curator van SP?

3. Is de constatering van de curator dat 'Niet is gebleken dat (...) zijdens de Nederlandse Staat ook maar enige vorm van controle heeft plaatsgevonden aangaande de besteding door SP van de aanbetaling ad ¤ 26.743.963,00', in overeenstemming met de feitelijke gang van zaken? Zo nee, in welk opzicht niet?

4. Herinnert u zich uw antwoorden op diverse vragen met betrekking tot het door de Staat betaalde voorschot en het vigerende beleid rond voorschotten?

5. Deelt u de mening dat, zeker na vragen van de Kamer daarover, onderzocht had moeten worden of het voorschot van de Staat door SP (RDM) ook daadwerkelijk is (werd) aangewend ten behoeve van het Fennek-project? Wat is uw reactie op ons oordeel dat hier sprake is van ernstige nalatigheid van de zijde van der regering?

6. Wat vindt u van de stelling dat eerder en steviger ingrijpen door de Staat rond de terugvordering van claims en het toezien op de besteding van het Fennek-voorschot, gezien de ervaringen met de heer Van den Nieuwenhuyzen en diverse RDM-bedrijven , gerechtvaardigd was en dat de positie van andere schuldeisers en/of van de Staat dan op dit moment anders zou zijn geweest?

7. Kunt u uitleggen waarom de curator in zijn aanvangsverslag niet meldt dat 'het voorschot van Defensie aan SP in relatie met de overeenkomst Fennek reeds (is) terugbetaald op grond van de ingeroepen bankgarantie', zoals u de Kamer op 2 september jl. antwoordde?

8. Heeft Atradius (voorheen NCM) inmiddels het door Defensie opgevraagde bedrag van 32 miljoen euro, zoals vermeld in het aanvangsverslag, volledig aan de Staat betaald en hoe is dit bedrag precies samengesteld?

9. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de terugvordering van vooruitbetalingen door de Staat aan Arge?

NOS Journaal 14 september 2004, 22.00 uur

Aanvangsverslag Curator Ex artikel 94 FW, 14 september 2004, paragraaf 6

Zie voor data van uw brieven met verwijzing naar beleid rond voorschotten: Antwoord van 2 september 2004 op vragen 9, 10 en 13.

Zie brief minister Brinkhorst, 7 september 2004

Aanvangsverslag Curator Ex artikel 94 FW, 14 september 2004, paragraaf 6

Idem