Gemeente 's-Hertogenbosch

15-09-2004

College presenteert uitkomst locatieonderzoek jongerenvoorziening

Het college stelt de gemeenteraad voor de Kop van 't Zand aan te wijzen als de locatie waar de voorbereidingen worden gestart om een nieuw cultureel jongerenvoorziening te vestigen. Opties in dit gebied zijn nieuwbouw op het NS-terrein aan de Boschdijkstraat en de huidige The Factory aan de Buitendijk. De mogelijkheden van deze locaties moeten verder worden verkend om tot een haalbare en verantwoorde keuze te kunnen komen. Verder vindt het college dat de gemeente één locatie moet komen, met een georganiseerde samenwerking tussen de initiatiefnemers. Het college wil haar medewerking verlenen aan de benodigde planologische ontwikkeling, mits het pand gedurende tenminste vijf jaar wordt gehuurd door één of een combinatie van culturele initiatieven voor jongeren.

Het onderzoek
Het college heeft een aantal criteria geformuleerd waaraan de locatie zou moeten voldoen. Het gaat dan onder meer over de eigendomssituatie van een pand, de termijn waarop het beschikbaar is, de oppervlakte, de bereikbaarheid, het parkeren, staat van het pand (is verbouwing nodig?), vastgestelde beleidskaders, geldende bestemmingplan etc. Er zijn drie locaties onderzocht: het NS-terrein aan de Boschdijkstraat, de huidige The Factory en de stadsmanege aan de Hekellaan. Deze laatste is afgevallen na toetsing op eigendomssituatie, beschikbaarheid, omvang, bereikbaarheid en parkeren. Vervolgens heeft het college de overige twee locaties getoetst op de overige criteria. Beide bieden aanknopingspunten met voor- en nadelen. Het college wil de uitkomst van het locatieonderzoek eerst voorleggen aan de raad, voordat het e.e.a. verder gaat uitwerken.

Faciliterende rol voor gemeente
Het college vindt dat de gemeente een faciliterende rol heeft bij het opzetten van deze nieuwe jongerenvoorziening. Nadat er een locatie is gekozen, is het aan de verschillende initiatiefnemers om afspraken te maken met de eigenaar van het pand (bv. huur of koop). Het tot stand komen van een jongerenvoorziening wordt door het college gezien als een belangrijke mogelijkheid om de aantrekkelijkheid van 's-Hertogenbosch voor jongeren te vergroten. De gemeente voert al overleg met de verschillende initiatiefnemers. Daarbij is ook Stichting de Boulevard betrokken. De inzet is om de mogelijkheden tot samenwerking tussen de verschillende initiatiefnemers te onderzoeken, met als doel een zo sterk mogelijke combinatie die garant staat voor een gevarieerd aanbod voor jongeren.

Cultuurwijk
Ook kan op basis van de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum de Kop van 't Zand worden getypeerd als een geschikte locatie voor een dergelijke jongerenvoorziening. Het ligt voor de hand in de Kop van 't Zand verder te investeren in een kunstencluster rondom de Verkadefabriek en het W2-complex. De sfeer dient hier jong, dynamisch en experimenteel te zijn. Er is ook een aantal knelpunten dat het gebied met zich meebrengt. Daarbij moet gedacht worden aan eigendomsvragen, aanwezigheid van een veevoederfabriek, parkeerdruk, ontsluiting, verbinding met de binnenstad en het station en geluidswering. Voorlopig zijn deze niet oplosbaar. Voor de langere lange termijn wordt gekeken naar oplossingen.