Gemeente Haarlem


15 september 2004
sector Stedelijke Ontwikkeling
Heleen van Loenen, communicatieadviseur
023-5113580
h.loenen@haarlem.nl
239/2004
Gemeente Haarlem, het college van burgemeester en wethouders

Persbericht


Datum
Afzender
Informatie bij
Telefoon
E-mail
Nummer

GEMEENTE HECHT GROOT BELANG AAN ONTWIKKELING RAAKSTERREIN

Het college van B&W heeft de verzoeken van Stichting De Hoeksteen en het Cuypersgenootschap tot aanwijzing van een aantal objecten binnen het Raakscomplex als gemeentelijk monument afgewezen.
De verzoeken hebben betrekking op de voormalige HBS-B aan de Oude Zijlvest, de voormalige HBS-A aan de Zijlvest 25a, de voormalige MULO aan de Jacobstraat 2, de voormalige Jacobskerk aan de Jacobstraat 6/Vestestraat 1 en de voormalige kerk "De Hoeksteen" aan de Raaks 16-18.
In dit besluit heeft het college het advies van de Commissie Welstand en Monumenten om de objecten als gemeentelijk monument aan te wijzen zorgvuldig afgewogen. Op 27 september 2004 komt de Raad van State bijeen over de vraag of het Uitwerkingsplan voor het Raaksterrein voldoet aan het bestaande bestemmingsplan Oude Stad. Uitspraak volgt medio oktober. In het besluit van de Raad van State wordt het gemeentelijke standpunt meegenomen.

De gemeente heeft het advies van de Commissie Welstand en Monumenten bekeken en is tot de conclusie gekomen dat deze geen nieuwe, doorslaggevende argumenten bevat ten opzichte van een eerder advies van deze commissie. In dat advies gaf de commissie aan dat het Raaksterrein geen status als Rijksmonument heeft. Op basis daarvan is de planontwikkeling destijds voortgezet.

De verdere voortgang van de ontwikkeling van het Raaksterrein, het belang van een goede ruimtelijke ordening, de eenheid en zorgvuldigheid van het bestuur en de financiële consequenties wegen volgens de gemeente dan ook zwaarder dan de cultuurhistorische aspecten.


---- --