Partij van de Arbeid


Stafdienst Voorlichting telefoonnummer 070-3183040


Den Haag, 15 september 2004


Vervolgvragen van het lid Tjon A Ten (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie


over Kinderhandel


1. Wat zijn tot op heden de bereikte resultaten van de tijdens de ministeriële EU-Troika ECOWAS in Dublin van 10 mei jl. gedane oproep in verband met het fenomeen Kinderhandel?(1)


2. Heeft de bij VN-Mensenrechtencommissie benoemde Speciale Vertegenwoordiger Mensenhandel de oproep om bijzondere aandacht te geven aan Kinderhandel in Afrika al omgezet in activiteiten? Zo ja, welke?


3. Is het u bekend dat ieder lid van de EU op 1 augustus 2004 een Plan van Aanpak in verband met de bestrijding van Kinderhandel zou presenteren? Zo ja, hebben alle EU lidstaten al aan deze belofte voldaan? Zo nee, bent u bereid om dit aan te kaarten binnen de EU? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn?


4. Deelt u de mening dat het fenomeen Kinderhandel in Europees c.q. internationaal verband dient te worden aangepakt? Zo ja, bent u bereid om daartoe concrete voorstellen te doen op EU en internationaal niveau, in het bijzonder nu Nederland voorzitter is van de EU en omdat aangetoond is dat Nederland een rol speelt in de Kinderhandel(2)? Zo ja, op welke termijn en bij welke gelegenheid wilt u initiatieven ondernemen?


5. Hoe verhoudt het Plan van Aanpak in verband met de bestrijding van Kinderhandel zich tot de gedane aanbevelingen van het Bureau Nationale Rapporteur Mensenhandel?


6. Op welke termijn kan de Kamer het Plan van Aanpak in verband met de bestrijding van Kinderhandel tegemoet zien, nu de wetgeving per 1 januari 2005 van kracht wordt?


7. Kunt u aangeven van welk ministerie de financiële middelen afkomstig zijn voor het bestrijden van Kinderhandel?


(1) Tijdens de ministeriële EU Troika ECOWAS in Dublin van 10 mei jl. is aandacht gevraagd voor het fenomeen kinderhandel en de hoop uitgesproken dat de recentelijk door de VN Mensenrechtencommissie benoemde Speciale Vertegenwoordiger Mensenhandel bijzondere aandacht zal geven aan Afrika : zie beantwoording schriftelijke vragen gesteld door het lid Tjon A Ten over Unicef rapport over mensenhandel in Afrika; ingezonden op 6 mei 2004, kenmerk 2030413790.


(2) Zie onlangs gepubliceerd rapport: Ongezien en ongehoord; Kinderhandel in Nederland, een eerste inventarisatie. UNICEF Nederland i.s.m. ECPAT NL/Defence for Children. Den Haag, augustus 2004.