Den Haag, 15 september 2004

Vragen van het lid Koenders (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken

over de door president Poetin aangekondigde hervormingen in het kader van terrorismebestrijding

1. Hoe beoordeelt u het democratische gehalte van de plannen van president Poetin om de centrale controle op de 89 regio s te versterken en de 450 Doemaleden via partijlijsten te laten kiezen?

2. Bent u het eens met de diskwalificerende opmerkingen van de Amerikaanse minister

van Buitenlandse Zaken Powell terzake en bent u bereid om bilateraal en multilateraal uw verontrusting kenbaar te maken?

3. Is er in Rusland nog sprake van pers- en ondernemingsvrijheid? Welk beleid stelt de u voor ter bescherming van de mensenrechten in Tsjetjenië? Welke initiatieven neemt u in Europees verband om te komen tot een politieke oplossing? Welke standpunten heeft u daarover in de afgelopen periode in Brussel en elders ingenomen?

4. Op welke wijze vindt u dat Nederland met Rusland moet samenwerken op het terrein van terrorismebestrijding? Op welke wijze gebeurt dat in het kader van de NAVO? Hoe wordt ervoor gezorgd dat effectiviteit van antiterrorismebeleid niet ten koste gaat van de mensenrechten?

5. Hoe betrekt u actief bovenstaande elementen bij de EU-Rusland dialoog?

6. Bent u bereid om deze vragen voor het volgende overleg over de RAZEB te beantwoorden?