Gemeente Apeldoorn

Lobby Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen gaat onverminderd door

Eerste reactie op commissiebehandeling

De Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen blijft lobbyen in Den Haag om de status van economisch kerngebied te verkrijgen. Een zware bestuurlijke delegatie van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen woonde vanochtend de vergadering van de kamercommissie voor Economische Zaken bij en constateerde dat de door het kabinet gehanteerde selectiecriteria ook bij de kamerleden vraagtekens oproepen. Ronduit ontevreden is de Stedendriehoek over de wijze waarop vanmorgen de kamervragen door staatsecretaris van Gennip werden gepareerd.Volgens de staatssecretaris is de Stedendriehoek niet geselecteerd omdat het geen mainport is en omdat er geen universiteit is gevestigd. Daarnaast is volgens de staatsecretaris geen sprake van grote congestie op de A1. De Stedendriehoek is het volstrekt oneens met de zienswijze van het kabinet en blijft van mening dat de selectie van de economische kerngebieden op drijfzand is gebaseerd. De Stedendriehoek heeft inmiddels een gesprek met de staatssecretaris aangevraagd. De plenaire kamerbehandeling staat over enkele weken gepland. De lobby van de Stedendriehoek gaat tot die tijd onverminderd door.

De Stedendriehoek (430.000 inwoners, 160.000 arbeidsplaatsen) is een regio met potentie. Het is centraal gelegen op de west-oost-as, direct bereikbaar via de A1 en de A50 en heeft stedelijke allure gekoppeld aan het groen van de Veluwe en het blauw van de IJssel. De gemeenten in het gebied werken al jaren nauw samen en de opbrengst mag er zijn. Ruimtelijke plannen zijn op elkaar afgestemd en op economisch terrein wordt nauw samengewerkt terwijl over de spreiding van voorzieningen permanent afstemmingsoverleg plaatsvindt. De Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen is na het Knooppunt Arnhem-Nijmegen het grootste stedelijke netwerk van Oost-Nederland.

Wat wil de Stedendriehoek ?
De Stedendriehoek wil de status van economisch kerngebied verkrijgen. Op basis van de belangrijkste criteria van het ministerie van Economische Zaken is het verbazend dat de Stedendriehoek niet al is geselecteerd als economisch kerngebied. De omvang van de stuwende werkgelegenheid is groter dan van veel andere regios. De perspectieven zijn beter en het aanbod van hooggeschoold personeel is groter.

Daarnaast meent de Stedendriehoek dat een verbeterde bereikbaarheid van de A1 niet alleen van groot belang is voor de regio, maar ook voor de Randstad en Twente. De internationale economische mogelijkheden rond deze kennis-as naar Duitsland en de nieuwe EU-lidstaten moeten ten volle benut worden.

De Stedendriehoek vraagt ondersteuning van het rijk bij de herstructurering van grote bedrijventerreinen als de Kanaalzone (Apeldoorn) en Bergweide (Deventer) alsmede voor de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. Tevens vraagt zij steun bij de ontwikkeling van een goed regionaal OV alsmede een goede aantakking aan de HSL-Oost via Arnhem.

Als laatste wil de regio graag in nationaal verband de innovatieve kracht van Nederland verder uitbouwen. De Stedendriehoek denkt daarbij met name op het gebied van duurzaamheid, voedsel en dienstverlening een voortrekkende rol te kunnen vervullen.

Wat gaat er mis als de Stedendriehoek geen economisch kerngebied wordt?
Nederland buit de strategische ontwikkeling langs de A1-as vanuit de Randstad via Twente, Duitsland naar Polen en de Baltische Staten niet voldoende uit. Het gaat hier om landen waar de economie zich nu, en de komende tijd, sterk ontwikkelt. Feitelijk remt het rijksbeleid de economische ontwikkeling in de Stedendriehoek, doordat bedrijventerreinen in andere regios een concurrentievoordeel krijgen.

De Stedendriehoek kan niet snel genoeg de herstructurering en transformatie van bestaande bedrijventerreinen ter hand nemen. Ook hier geldt dat het rijksbeleid de ontwikkeling van de regio belemmert door concurrentievoordelen aan andere regios te geven.

De bereikbaarheid via de A1 verslechtert. Omdat er minder prioriteit gegeven wordt aan de capaciteit van, en aansluitingen op, de A1, verslechtert de bereikbaarheid van bedrijven. Het traject Apeldoorn Deventer klinkt nu al elke dag bij de file-berichten.

De Stedendriehoek dreigt minder prioriteit te krijgen bij de uitbreiding van het OV-netwerk terwijl de aantakking van de Stedendriehoek op de HSL-Oost juist de komende periode ter hand genomen zou moeten worden.

De rijksplannen hinderen de economische ontwikkeling van de Stedendriehoek. De private sector leest immers mee met de plannen van de rijksoverheid. Binnen- en buitenlandse investeerders kunnen hierdoor afhaken.

Als laatste loopt de Stedendriehoek toekomstige rijks- en Europese subsidies mis. Illustratief is de ervaring van Apeldoorn met het GSB. Doordat Apeldoorn op grond van sociale indicatoren niet geselecteerd is als G30-stad, loopt de stad nu subsidies mis in de fysieke sector.

Voor het laatst bijgewerkt op: 15-sep-2004 04:01