Gemeente Den Haag

september 2004
Inspraak leidt tot aanpassingen van het concept meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 'De Wereld Vangen' (14 september)

Het college van B&W heeft na de inspraakperiode het concept meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur op onderdelen aangepast. In totaal kwamen in de inspraakperiode, van 2 juli tot en met 20 augustus 2004,
50 reacties binnen.
De door het college voorgestelde wijzigingen betreffen de instellingen:
Vrije Academie, Diligentia, Zeebelt, Drang, ACKU, Haags Kinderatelier, Stichting Danskaravaan en het Loosduins Museum. Zo wordt voor de theatergroep Drang EUR 25.000 per jaar voor huisvesting gereserveerd. Voor het oplossen van de ruimtenood in het Loosduins Museum wordt jaarlijks EUR 4.500 beschikbaar gesteld. Voor het Haags Kinderatelier wordt in 2005 EUR 40.000 toegekend uit de middelen van het Actieplan Cultuurbereik.
Het concept meerjarenbeleidsplan zal op 26 oktober door de Haagse gemeenteraad worden vastgesteld