Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 14 september 2004

Op dinsdag 14 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Risico-inventarisatie en Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
Het Ministerie van VROM wil binnen twee jaar de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid op peil brengen. Namens de Rijnmondgemeenten is DCMR daarbij betrokken. Een belangrijk project is de Risico-inventarisatie Rotterdam-Rijnmond. Dit project loopt vooruit op een aanstaande wijziging van de Wet milieubeheer, waarbij gemeenten worden verplicht om risicogegevens van gevaarlijke stoffen bij bedrijven te verstrekken voor het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen. Het college heeft besloten DCMR opdracht te geven om uitvoering te geven aan de risico-inventarisatie voor de relevante bedrijven.

Verzoek om beschikbaarstelling buitenkleedkamers sporthal Schenkel voor SVS
SVS verzocht het college de buitenkleedkamers van sporthal Schenkel permanent en kosteloos ter beschikking te stellen. Omdat het gemeentelijk beleid er is op gericht om sportfaciliteiten voor elke sportvereniging en op gelijke wijze beschikbaar te stellen wordt het verzoek afgewezen.

Kapvergunning 14 berken in het s-Gravenpark
Het college verleent een vergunning voor het kappen van veertien berken in het s-Gravenpark en heeft besloten zestien berken te herplanten.

Managementbrief 2003
Het college heeft kennisgenomen van en ingestemd met de reactie van het management op de managementbrief van de accountant. Hierin beschrijft de accountant een beperkt aantal bevindingen die zijn opgedaan bij het opstellen van de jaarrekening 2003 en geeft het management aan op welke wijze actie op die bevindingen zal worden genomen.
[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie voor het onderzoek der rekeningen.]

ENTP-verslagen en inzet Capelle in European New Towns Platform (ENTP)
Het college heeft kennisgenomen van de verslagen van de ENTP-congressen in Harlow en Tatabanya en het verslag van het werkbezoek naar aanleiding van het ENTP-congres aan Harlow over het begeleid wonen project. Het college heeft ook kennis genomen dat de burgemeester is gekozen tot lid van de ENTP-board en een strategisch adviseur onderdeel uitmaakt van het ENTP-managementteam. Verder zal er een visie worden opgesteld over investeren in internationale contacten en inspelen op (internationale) subsidiekansen.

ENTP-congres Cergy Pontoise
Het college heeft besloten de gemeente op het ENTP-congres op 23 en 24 september in Cergy Pontoise ambtelijk te laten vertegenwoordigen. De burgemeester kan niet deelnemen aan het congres.

Verkoop grond nabij Freesiastraat 2
Het college heeft besloten tot verkoop van een perceelsgedeelte grond, ter grootte van plusminus 98m2 aan CVU Uitvaartzorg. [Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Middelen en Buitenruimte.]

Verslag over de uitvoering Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Het college heeft het verslag over de uitvoering Wiw vastgesteld. Het verslag dient ter verantwoording van de uitvoering aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jaaropgave ID banen 2003
Het college heeft de jaaropgave ID vastgesteld. De jaaropgave dient ter verantwoording aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand
Het college heeft het ontwerpraadsvoorstel en conceptraadsbesluit vastgesteld rond de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Het reïntegratieverordening is referendabel in het kader van de Tijdelijke referendumwet.

Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2004-2008
Het college heeft ingestemd met het geactualiseerde Milieubeleidsplan 2004-2008. Jaarlijks zal er een milieuprogramma door het college worden vastgesteld.
[Procedurevoorstel: agenda commissie Middelen en Buitenruimte, agenda raad.]

Mogelijke fusie tussen de bibliotheken Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Het college heeft kennisgenomen van het informatiedocument en het ambitiedocument waarin positief geadviseerd wordt over en fusie tussen de bibliotheken in Capelle en Krimpen. Wel zet het college vraagtekens bij het hoge ambitieniveau. Er dient ook rekening gehouden te worden met ontwikkelingen rondom en de uitkomsten van de quick-scan met betrekking tot het Stadshuis. Daarnaast moet het niet zo zijn dat, bij een gelijkblijvend budget, de te behalen efficiencyvoordelen niet (ook) bij de subsidiegevers terecht komen. Het college heeft ingestemd met de voorgestelde aanpak van het vervolgtraject.

Speelplaats Solislaan
Het college heeft besloten tot het voeren van een rechtsgeding, gelet op het dagvaarden van de gemeente in kort geding door een aantal bewoners van Fascinatio, over de voorgenomen aanleg van een speelplaats in de Solislaan. Het geding dient op 15 september 2004 om 16.00 uur bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam.

Vertraging heropening zwembad De Blinkert
Het college betreurt het dat de afgesproken datum van 13 september niet de datum is waarop het zwembad weer voor publiek toegankelijk is. De reden hiervoor is dat het zwemwater dan nog niet de gewenste temperatuur heeft. Het college heeft geaccepteerd dat het met ingang van 20 september voor publiek weer mogelijk zal zijn om in De Blinkert te zwemmen. Zwemvereniging ACZ maakt met ingang van 16 september weer gebruik van het zwembad.

StadShuis
Naar aanleiding van de brief van D66/Capelse democraten en de VVD besluit het college BMC opdracht te geven om naast de indieners van het initiatief ook de overige, in de raad vertegenwoordigde, partijen in het vooronderzoek te betrekken.